Category:超越技能

From Elwiki

各角色职业的超越技能的简体中文页面汇总。

艾索德

骑士领主(超越)
LKTrans2.png 强力粉碎
符文杀手(超越)
RSTrans2.png 附魔破坏
无尽之刃(超越)
ISTrans2.png 异剑术:连斩

爱莎

元素导师(超越)
EMTrans2R.png 烈焰之环
虚无公主(超越)
VPRTSkill1.png 黑暗之环
次元魔女(超越)
DWTrans2R.png 能量之环

蕾娜

风行者(超越)
WSTrans2.png 极限痛楚
守护者(超越)
GATrans2.png 精准射击
夜袭者(超越)
NWTrans2.png 蝶舞

雷文

锋刃武者(超越)
BMTrans2.png 刺击伤口
末日武者(超越)
RavenNew1.png 爆裂冲击
绯焰武者(超越)
VCTrans2.png 莲火焰刃

伊芙

复仇女神(超越)
CNTrans2.png 尖刺突袭
创造女皇(超越)
CEmTrans2.png 心灵召唤
炽天女王(超越)
CBSTrans2.png 电磁步伐

钢铁圣骑士(超越)
IPTrans2.png 大地粉碎者
致命追击者(超越)
DCTrans2.png 眩晕射击
圣殿禁卫军(超越)
TTTrans2.png 致命火炮

艾拉

帝天(超越)
SDTrans2.png 悲莲之枪
冥王(超越)
YRTrans2.png 回旋气功
修罗(超越)
ASTrans2.png 狐灵

艾丽希斯

帝剑骑士(超越)
Power-Break .png 超级破甲
炽焰之心(超越)
BHTrans2.png 火焰守护
绯红复仇者(超越)
CrATrans2.png 血腥尖刺

艾迪

疯狂灵能者(超越)
LPTrans2.png 发电机组成 - 电磁枪
心灵操纵者(超越)
Mm active2.jpg 发电机组成 - 弹力盘
残酷异能者(超越)
AddSkill5.png 精神崩溃

露/希尔

恐惧魔王(超越)
DemActive20.png 虚张声势
皇家贵族(超越)
NBTrans2.png 灵魂蔓延
幽幻恶魔(超越)
DemTrans2.png 急速狂怒

萝丝

风暴神兵(超越)
StTTrans2.png 碎片射击
血色玫瑰(超越)
CrRTrans2.png 血腥弹
弗雷亚(超越)
FYTrans2.png 幻象射击
魂之主宰(超越)
OptTrans2.png 集中火力!

艾因

奇术师(超越)
ArTTrans3.png 第二秘术 · 仪式
情感师(超越)
EETrans3.PNG 融合之轮
叛神师(超越)
APTrans3.png 腐败烙印

娜薇

喧哗拳击者(超越)
RumblePumnTSkill2.png 旋风踢
光耀浪漫者(超越)
ShiningRomanticaTSkill2.png 躲猫猫
空想幻梦者(超越)
DaydreamerTSkill2.png 止痛药

This category currently contains no pages or media.