Category:超越MP1

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search

各角色职业的超越MP1的简体中文页面汇总。

艾索德

骑士领主(超越)
LKTrans1.png 音速锋刃:新月
符文杀手(超越)
RSTrans1.png 三重剑
无尽之刃(超越)
ISTrans1.png 无尽追击者

爱莎

元素导师(超越)
EMTrans1.png 元素之环
虚无公主(超越)
VPTrans1.png 迷你安古勒 - 无限
次元魔女(超越)
DWTrans1.png 空中重击

蕾娜

风行者(超越)
WSTrans1.png 螺旋新月
守护者(超越)
GATrans1.png 炸裂之箭
夜袭者(超越)
NWTrans1.png 愤怒之种:冰锥

雷文

锋刃武者(超越)
BMTrans1.png 闪光
末日武者(超越)
RFTrans1.png 极限俯冲
绯焰武者(超越)
VCTrans1.png 地狱火

伊芙

复仇女神(超越)
CNTrans1.png 幻想荆棘
创造女皇(超越)
CEmTrans1.png 特斯拉耀斑
炽天女王(超越)
CBSTrans1.png 飞针切割

钢铁圣骑士(超越)
IPTrans1.png 龟裂重击
致命追击者(超越)
DCTrans1.png 束缚射击
圣殿禁卫军(超越)
TTTrans1.png 火炮牢狱

艾拉

帝天(超越)
SDTrans1.png 火莲斩
冥王(超越)
YRTrans1.png 束缚:气
修罗(超越)
ShadowRising2.png 影子花蕊

艾丽希斯

帝剑骑士(超越)
GrMTrans1.png 交叉挥砍
炽焰之心(超越)
BurstRising.png 魔剑爆裂
绯红复仇者(超越)
CrATrans1.png 追迹之刃

艾迪

疯狂灵能者(超越)
LPTrans1.png 心灵冲刺
心灵操纵者(超越)
MMTrans1.png 安装 - 充能脉冲
残酷异能者(超越)
DESkill3.png 虚无冲击

露/希尔

恐惧魔王(超越)
DLTrans1.png 明日之惧
皇家贵族(超越)
NBTrans1.png 灵魂收割
幽幻恶魔(超越)
DemTrans1.png 深渊狙击

萝丝

风暴神兵(超越)
StTTrans1.png 光子倾泻
血色玫瑰(超越)
CrRTrans1.png 锁链蝰蛇
弗雷亚(超越)
FYTrans1.png M18A1地雷
魂之主宰(超越)
OptTrans1.png Ex-C蝰蛇

艾因

奇术师(超越)
ArTTrans1.png 第三秘术 · 侵蚀
情感师(超越)
EETrans1.PNG 信赖之歌
叛神师(超越)
APTrans1.png 幻灭之影