Thượng Pháp Sư

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
HMTiny.png Thượng Pháp Sư
HighMagician.png
Name Aisha Landar
Class HMTiny.png Thượng Pháp Sư
Weapon Pháp trượng, Ma pháp Nguyên tố
Age 17
Race Con Người
Height 159 cm (5 ft 3 in)
Class Tree Icon - Aisha.png > Icon - High Magician.png > Icon - Elemental Master.png > Icon - Elemental Master (Trans).png > Icon - Aether Sage.png
Release Date Korean Flag.png 27 March 2008
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png 4 May 2011
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Cái này có thể thỏa mãn... Hoặc là không!


Icon - High Magician.png Thượng Pháp Sư

[Một pháp sư chuyên về ma pháp hỏa cầu]
Bắn ra hàng loạt các hỏa cầu cùng với các phép gây ảnh hưởng diện rộng nhằm xóa sổ kẻ thù trong chớp mắt.

SoK.png[Wisdom Aura]
Use this skill before attacking. Increase magic attack power for a set duration.
AishaS5.png[Meditation]
Use this skill whenever available. This skill will compensate for the character's lack of MP.
AishaS30.png[Magic Missile]
Use this skill to attack enemies near or far. This skill will continue to follow enemies until it expires.
SI Meteorshower.png[Meteor Shower]
Use this skill to deal concentrated damage in a wide area. A powerful meteor will decimate anything caught in the blast.


Bối cảnh

Thượng Pháp Sư với hỏa lực cải tiến cùng những khả năng hoàn thiện. Sau khi tương tác với toàn bộ nguyên tố tồn tại trên đời, cô đã khám phá ra thuyết thống nhất về ma pháp tự nhiên. Điều này khiến cô vừa trở nên cực kỳ mạnh mẽ vừa có phần hơi... hoang dại một chút. Hỏa cầu của cô chẳng khác nào một mặt trời thu nhỏ dư sức làm bốc hơi luôn một con quái khủng.

Thăng tiến Class lần đầu

Aisha can decide between advancing as High Magician, Dark Magician or Battle Magician.
High Magician can also be obtained by using the Item Mall item: High Magician's Lost Memory Hp.png.

High Magician

 1. Collect a Necklace from William Phoru in Suburbs of Wally's Castle.
 2. Collect 2 High Quality Lubricant from Crossbow Soldiers at Wally's Castle.
 3. Clear Wally's Castle while taking less than 50 hits.
 4. Talk to Echo, the Alchemist of Elder.


Upon reaching Lv. 35, a High Magician can advance into an Elemental Master.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png FireRoad.png AishaS30.png AishaS1.png Blank.png Level 15
Blank.png SoK.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png SI Meteorshower.png Blank.png Blank.png LockCover.png AishaS9.png
Level 30
Blank.png AishaS5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png ChainLightning.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
Hm2.png Surrounding Explosion

After doing X.pngX.png, create a fiery explosion that surrounds you, burning any nearby enemy before hitting the ground to cause an additional explosion launching enemies into the air.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
DX.png 91% x3 Mag. Damage (10 MP)
X.png 191% Mag. Damage (10 MP)

Hm3.png Fireball Dash

Fire an additional fireball after doing DR.pngX.png.

DR.png
X.png 324% Mag. Damage
X.png 245% Mag. Damage

Hm5.png Melee Fireball

After doing Z.pngZ.png, release a fire road, burning enemies ahead. Holding the X.png after the fire road will allow you to fire numerous fireballs. Fireballs can be absorbed/reflected.

Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 198% Phy. Damage
X.png 267% Mag. Damage x1~3
HoldX.png 294% Mag. Damage x2~12
+ 588% Mag. Damage

Hm6.png Electric Shock

After doing DRU.pngZ.png, release lightning zaps from the tip of your staff. Holding the X.png after the first lightning will allow you to release more lightning zaps.

DRU.png
Z.png 222% Mag. Damage
X.png 100% Mag. Damage x3
HoldX.png 100% Mag. Damage x4~10

Updates

Date Changes
KR NA
08/06/2015 01/13/2016
 • Added new DRU.pngZ.pngX.pngHoldX.png combo.
 • Added new Z.pngZ.pngX.pngHoldX.png combo.
 • High Magician's DRU.pngX.pngX.png moved to Aisha.
 • High Magician's X.pngX.pngLX.png moved to Elemental Master.
08/13/2015 -
 • Fixed damage error on the flame road in Z.pngZ.pngX.pngHoldX.png. Damage of the fireballs decreased.


Kỹ năng

Special Active

AishaS30.png Magic Missile
SI Meteorshower.png Meteor Shower
AishaS9.png Blizzard Shower
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
ChainLightning.png Chain Lightning


Active

FireRoad.png Flame Wave
AishaS5.png Meditation


Buff

SoK.png Wisdom Aura


Passive

AishaS1.png Fireball Mastery


Thư viện ảnh

Full Gallery: Aisha/Gallery

Tác phẩm

Khác


Lề


Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 하이 매지션 Thượng Pháp Sư
Japanese Flag.png Japan ハイマジシャン Thượng Pháp Sư
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 高階魔導 Cao Giai Ma Đạo
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 高阶魔导 High Magician
German Flag.png Germany Hochmagierin Thượng Pháp Sư
Spanish Flag.png Spain Maga suprema Pháp Sư Tối Thượng
French Flag.png France Archimage Pháp Sư Quyền Năng
Italian Flag.png Italy Maghetta Esperta Pháp Sư Tinh Thông
Polish Flag.png Poland Arcy-Czarodziejka Pháp Sư Quyền Năng
English Flag.png United Kingdom Thượng Pháp Sư
Thailand Flag.png Thailand นักเวทย์ชั้นสูง Thượng Pháp Sư
Bresil Flag.png Brazil Maga Elemental Pháp Sư Nguyên Tố


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Kỹ Sĩ)

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
TrantestC.png
Icon - Lord Knight (Trans).png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Rune Slayer (Trans).png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Infinity Sword (Trans).png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
TrantestC.png
Icon - Elemental Master (Trans).png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Void Princess (Trans).png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Dimension Witch (Trans).png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
TrantestC.png
Icon - Wind Sneaker (Trans).png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Grand Archer (Trans).png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Night Watcher (Trans).png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
TrantestC.png
Icon - Blade Master (Trans).png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Reckless Fist (Trans).png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Veteran Commander (Trans).png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
Icon - Code Nemesis (Trans).png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Empress (Trans).png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Battle Seraph (Trans).png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
Icon - Iron Paladin (Trans).png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Deadly Chaser (Trans).png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
TrantestC.png
Icon - Sakra Devanam (Trans).png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Yama Raja (Trans).png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Asura (Trans).png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
Icon - Grand Master (Trans).png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Blazing Heart (Trans).png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Avenger (Trans).png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
Icon - Lunatic Psyker (Trans).png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Mastermind (Trans).png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabolic Esper (Trans).png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
TrantestC.png
Icon - Chiliarch (Trans).png
Icon - Dreadlord (Trans).png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Noblesse (Trans).png
Icon - Royal Guard (Trans).png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabla (Trans).png
Icon - Demonio (Trans).png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
TrantestC.png
Icon - Storm Trooper (Trans).png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Rose (Trans).png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Freyja (Trans).png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Optimus (Trans).png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
TrantestC.png
Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Apostasia (Trans).png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth