Skill Tree: Yama Raja/zh-hans

From Elwiki
主动 被动 封印
Blank.png 快速 罗刹2式:连环掌 气力强化 Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png 狼嚎 超真空掌 Level 45
Blank.png 反弹功 Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png 罗刹4式:脱魂 Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png 地狱招来 回光返照 Level 60
Blank.png 大叫唤地狱 Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
  • 2转技能的技能特性会在达到70级时解锁。
  • 2转技能的技能的[真]效果会在达成超越时解锁。
  • 超越技能的技能特性会在达到99级时解锁。
  • 超越技能的技能的[真]效果会在达成3转时解锁。