Storm Trooper/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
STrTiny.png Storm Trooper
STPortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class STrTiny.png Storm Trooper
Weapon Đại bác, Súng lục, Súng trường, Súng tự động, Các loại súng hạng nặng, OR-DX
Age 22
Class Tree Icon - Rose.png > HBNEW.png > StTNEW.png > StTTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 31 December 2015
Japanese Flag.png 15 June 2016
Flag-us.png 15 June 2016
Bresil Flag.png 15 June 2016
Chinese Flag.png 6 July 2016
Europeanunion.png 27 July 2016
Statistics
Storm Trooper
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
San bằng tất cả!!

StTNEW.png Storm Trooper

Đặc điểm

Storm Trooper sử dụng các khảu pháo khổng lồ và hỏa lực hạng nặng. Từ súng phóng lựu, gravity cannons, súng phun lửa, và bất cứ thứ gì đại loại vậy. Vũ khí lớn nhất của cố là OR-DX, có thể thấy được như trong hình nền, vốn được sử dụng để san bằng tất cả. Với sức công phá như vậy, nơi cô đi qua chẳng khác gì vừa bị bão quét.

Bối Cảnh

Sau một thời gian từ khi chuyển đổi thành Heavy Barrel, Rose bắt đầu cảm nhận mình đã đạt tới giới hạn của sức mạnh này. Lũ Nasod quá khó nhằn để có thể một mình cô xử lý. Zero giúp Rose chuyển đổi lên dạng cuối cùng, khi anh ta kích hoạt cảm nang của Tiến sỹ Cloud. Rose đã có thể điều khiển được sức mạnh này và "Operation Raze," thứ vũ khí tối thượng, được trao cho cô nhờ đã thông thạo việc sử dụng các vũ khí hạng nặng.

Thăng Cấp Lần Hai

Ở cấp 35, Heavy Barrel có thể thăng cấp thành Storm Trooper. Nhận nhiệm vụ thăng cấp ở Ariel.
Cũng có thể thăng cấp Storm Trooper bằng vật phẩm Storm Trooper's Medal HQ Shop Item 277091.png

Storm Trooper

 1. Nói chuyện với AdelAltera.
 2. Thu thập 30 Nasod Components từ quái Nasod ở bất cứ dungeon nào ở vùng Altera (khuyến khích 4-6).
 3. Thu thập 4 vật phẩm rơi ra từ King Nasod4-6 mức Normal hoặc cao hơn (☆).
 4. Nói chuyện với LentoFeita.
 5. Thu thập 40 Moonstones từ Glitter NecromancersFeita.

Bạn có thể Transcend ở cấp 70. (Hiện chỉ có ở server Hàn Quốc)


Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png StormTrooper1.png StormTrooper2.png StormTrooper3.png Blank.png Level 35
Blank.png StormTrooper4.png Blank.png Blank.png LockCover.png StormTrooper5.png
Level 45
StormTrooper6.png Blank.png StormTrooper7.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png StormTrooper8(New).png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png StormTrooper9.png LockCover.png StormTrooper10.png
Level 60
Blank.png LockCover.png StormTrooper11.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Blank.png StTTrans1.png Blank.png StTTrans4.png Blank.png Level 70 (Transcendence)
Blank.png StTTrans2.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png StTTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png StTTrans5.png
Level 90
Blank.png StTTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Các Combo Mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
STr Combo1.png Double Blast

Sau chuỗi HCIcon.pngDRU.pngX.png, có thể bắn thêm một phát nữa, đẩy lùi bản thân xa hơn.

 • Post 02/18/2016 KR patch:
  • Sửa lỗi đạn bán không trúng ổn định.

HCIcon.png
DRU.png
X.png 679% Phy. Damage
X.png 679% Phy. Damage

STr Combo2.png Cannon Dive

Sau chuỗi DRU.pngX.png, chuyển sang đại bác và đâm chéo góc xuống. Có thể chọn phía đâm xuống bằng cách L.png/R.png. Có thể sử cụng ngay sau combo Double Blast. Tiêu hao ECP.

(Any DRU.pngX.png)
Z.png 100% Phy. Damage + 260% Phy. Damage


Kỹ Năng

Hyper Active

StormTrooper11.png Ancient Trigger
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

StormTrooper2.png Operation Raze
StormTrooper4.png FM-92 MK2 Lancer SW
StormTrooper5.png Pampero Booster
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
StormTrooper6.png X-1 Extruder
StormTrooper8(New).png Plasma Shock


Active

StormTrooper1.png PT-15 Prototype
StormTrooper7.png Booster Cannon

Passive

StormTrooper3.png Shear Plate
StormTrooper9.png Heavy Weapon Mastery
StormTrooper10.png Eagle's Radar
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


StTTransNEW.png Transcendence

Awakening Cutin - Storm Trooper (Trans).png

Upon reaching Lv70, you will be able to Transcend. To receive the Transcendence quest, click on the job change notification located below the map select.
Transcendence can also be obtained by using the Cash Shop item: Book of Transcendence: God's Will TransBook.png.

 1. Clear 3 dungeons within level range (excluding Ruben/Henir/Add's Energy Fusion Theory/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Event Dungeon/Guild Expedition/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak).
 2. Collect 3 Symbols of Resolve from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 3. Collect 3 Symbols of Determination from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 4. Collect 1 Symbol of Purpose from any Secret Dungeon.
 5. Clear 5 Secret Dungeons.

You can advance into 3rd Job at Level 99.

Transcendent Skills

Special Active

StTTrans1.png Photon Shower
StTTrans3.png Aimed Strike
StTTrans6.png Burst Grenade

Active

StTTrans2.png Dust Shot

Passive

StTTrans4.png Awakened Will: Storm Trooper
TransShared.png Awakened One
Lock.gifTranscendant Skill Book I.png Forbidden Secret Manual (I) is needed to unlock this skill, available through the Sealed Power Skill Quest or Item Mall.
StTTrans5.png Code: War Machine
Lock.gifForbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Power of Transcendence Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Storm Trooper dựa trên class Storm Trooper Awakening của game Dungeon Fighter Online.
 • Cũng như Noblesse, cắt cảnh kỹ năng (skill cut-in) của cô ta dựa trên tư thế bắt đầu của cô ấy.


Các Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 스톰 트루퍼 Storm Trooper
Japanese Flag.png Japan ストームトルーパー Storm Trooper
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 暴風騎兵 Storm Trooper
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 风暴神兵 Storm Warrior
German Flag.png Germany Avantgarde Vanguard
Spanish Flag.png Spain Vanguardia Vanguard
French Flag.png France Avant-garde Vanguard
Polish Flag.png Poland Awangarda Vanguard
Bresil Flag.png Brazil Comandante Bélica Warlike Commander


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth