Heavy Barrel/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
HBTiny.png Heavy Barrel
HBPortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class HBTiny.png Heavy Barrel
Weapon Đại bác, Súng lục, Súng trường, Súng tự động, Súng cầm tay hạng nặng.
Age 21
Class Tree Icon - Rose.png > HBNEW.png > StTNEW.png > StTTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 31 December 2015
Japanese Flag.png 15 June 2016
Flag-us.png 15 June 2016
Bresil Flag.png 15 June 2016
Chinese Flag.png 6 July 2016
Europeanunion.png 27 July 2016
Statistics
Heavy Barrel
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Tiến ra chiến trường nào!!

HBNEW.png Heavy Barrel

Đặc Điểm

Heavy Barrel chuyên về pháo hạng nặng và đại bác cầm tay. Một số người khẳng định rằng phụ nữ với thể lực yếu không thể sử dụng dạng khí cụ hạng nặng này. Nhưng phụ nữ ở Empyrean chứng minh rằng họ đã sai. Sự luyện tập bền bỉ và ý chí kiên cường đã tôi luyện những người phụ nữ chân yếu tay mềm trở thành những Heavy Barrels dũng mãnh.

Bối Cảnh

Nhận thấy rằng mình cần nhiều hỏa lực hơn mới có thể xử lý đám Nasod của Banthus, Rose, với sự giúp đỡ của Echo và Lenphad, đã cấy El Shard của Zero vào trong cơ thể cô. Rose chỉnh sửa vũ khí để tối ưu hóa năng lực của lõi El Shard, nhờ đó cho phép cô ấy sử dụng những vũ khí cao cấp hơn. Cô đảo quanh chiến trường với nguồn năng lực mới, loại bỏ mọi kẻ đứng ngán đường.

Thăng Cấp Lần Đầu

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Jamming, Rose có thể chọn thăng cấp thành Heavy Barrel, Bloodia, ValkyrieMetal Heart
Cũng có thể thăng cấp thành Heavy Barrel bằng vật phẩm Heavy Barrel's Bullet HQ Shop Item 277089.png

Metal Heart

  1. Thu thập Broken Nasod Mechanism từ Nasod Banthus trong 2-3 ở mọi độ khó.
  2. Thu thập Repair Wrench từ Little Soldier trong 2-5 mức Hard (☆☆) hoặc cao hơn.
  3. Thu thập Steel Banthus' Metal Weapon2-2 mức Very Hard (☆☆☆).
  4. Thu thập Energy Core từ Wally No. 8 trong 2-5 mức Very Hard (☆☆☆).

Ở cấp 35, Heavy Barrel có thể thăng cấp thành Storm Trooper

Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png HeavyBarrel1.png HeavyBarrel2.png HeavyBarrel3.png Blank.png Level 15
HeavyBarrel4.png Blank.png HeavyBarrel5.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png HeavyBarrel6.png Blank.png Blank.png LockCover.png HeavyBarrel7.png
Level 30
Blank.png HeavyBarrel8.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png HeavyBarrel9.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Các Combo Mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
HB Combo1.png Cannon Blaster

Sau chuỗi HCIcon.pngRoX.pngX.png, có thể bắn thêm một phát nữa, đẩy lùi kẻ địch xa hơn. Phát X.png thứ 2 chuyển thành RoX.png.

HCIcon.png
RoX.png 679% Phy. Damage
+ 100% Phy. Damage
RoX.png 679% Phy. Damage
+ 50% Phy. Damage x2
X.png 1018% Phy. Damage

HB Combo2.png Back Ignition

Sau chuỗi DR.pngHCIcon.pngX.png, lao tới kẻ địch và làm choáng chúng.

HCIcon.png
DR.png
X.png 499% Phy. Damage
X.png 806% Phy. Damage
+ 33% Phy. Damage + 67% Phy. Damage


Kỹ Năng

Special Active

HeavyBarrel2.png Flame Strike
HeavyBarrel5.png Lock-on Stratos
HeavyBarrel6.png FM-31 Grenade Launcher
HeavyBarrel7.png Laser Rifle
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
HeavyBarrel8.png Quantum Bomb

Active

HeavyBarrel1.png Cannonball
HeavyBarrel4.png Steyr Antitank

Buff

HeavyBarrel9.png Miracle Vision

Passive

HeavyBarrel3.png Over Strike Enhance


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

  • Heavy Barrel dựa trên class Launcher của game Dungeon Fighter Online.
    • Heavy Barrel là tên tiếng Hàn trạng thái thức tỉnh đầu của Female Launcher.


Các tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 헤비배럴 Heavy Barrel
Japanese Flag.png Japan ヘビーバレル Heavy Barrel
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 重火槍手 Heavy Firearm Gunner
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 重炮神兵 Heavy Barrel Warrior
German Flag.png Germany Schweres Kaliber Heavy Caliber
Spanish Flag.png Spain Gran calibre Large Caliber
French Flag.png France Grand calibre Large Caliber
Italian Flag.png Italy Calibro pesante Heavy Caliber
Polish Flag.png Poland Ciężki Kaliber Heavy Caliber
Bresil Flag.png Brazil Canhoneira Cannoneer


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth