Code: Nemesis : Transcendent

From Elwiki
Mini Icon - Code Nemesis (Trans).png Code: Nemesis : Transcendent
CNTrans.png
Full Name
Eve
Class
Mini Icon - Code Nemesis (Trans).png Code: Nemesis : Transcendent
Weapon
Nasod Drones, Nasod Spears, Various Nasod Firearms
Class Tree
Icon - Eve.png > Icon - Code Exotic.png > Icon - Code Nemesis.png > Icon - Code Nemesis (Trans).png > Icon - Code Ultimate.png
Release Date
Korean Flag.png 28 July 2016
Japanese Flag.png 28 September 2016
Chinese Flag.png 28 September 2016
American Flag.png 28 September 2016
Brazil Flag.png 28 September 2016
European Union Flag.png 14 December 2016
Statistics
Speed
Fast
UI - Magical Class.png
Range
Short
Difficulty
Hard
Magical
Codename Nemesis: Khởi động chế độ Hủy diệt!


Icon - Code Nemesis (Trans).png Transcendence Code: Nemesis - Siêu Việt Mã: Thiên Địch

Khi đạt Lv70, bạn có thể nâng cấp Transcendence path cho nhân vật của mình. Chuỗi Quest Transcendence được nhận từ Ariel, thím event NPC Ariel nằm ở mọi village.
Bạn có thể nâng cấp lên Transcendence nhanh, gọn, lẹ bằng Cash Shop item: Book of Transcendence: God's WillTransBook.png

Chuỗi Quest:

1. Clear 5 dungeons trong level của bạn (trừ khu vực Ruben/Henir/Ereda).

2. Thu thập 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments (Bất kỳ Lanox Dungeon nào ở mức 'Very Hard')

3. Thu thập thêm 5 Tiny Goddesses' Breath Fragments. (Bất kỳ SECRET DUNGEON nào).

4. Thu thập 3 Big Goddesses' Breath Fragments (Bất kỳ Secret Dungeon nào).

5. Clear 20 Secret Dungons.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Trans.png Transcendence
Blank.png CNTrans1.png Blank.png CNTrans4.png Blank.png Level 70
Blank.png CNTrans2.png Blank.png Blank.png

LockCover.pngTransShared.png

Level 80
Blank.png CNTrans3.png Blank.png Blank.png

LockCover.pngCNTrans5.png

Level 90
Blank.png CNTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
  • Skill Traits unlocked at Level 99.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Skills

Active

Passive


Gallery

Miscellaneous


Trivia

  • Remy trong chân dung của Transcendence Code: Nemesis được phản chiếu.Characters