Combat Ranger/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Combat Ranger
Combat Ranger.png
Name Rena
Class Combat Ranger
Weapon Bow, Martial Arts
Age Unknown
Class Tree Rena > Combat Ranger > Wind Sneaker
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png May 4th, 2011
Statistics
Combat Ranger

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Lùi lại bọn đần!


Combat Ranger

Specialty

Combat Ranger rất thích đá mông kẻ khác. Trong khi vẫn sử dụng cung, cô ấy lại thích tiến lại gần và sử dụng các đòn đánh cận chiến tuyệt vời. Đôi chân mạnh mẽ của cô cho phép cô phóng kẻ thù lên không trung để có thể tấn công họ bằng một chuỗi combo trong khi họ không thể làm gì được

Background

Trong hành trình, Rena quyết định cải tiến võ thuật để có thể đánh bại bất cứ ai chặn đường cô. Tập luyện các cú đá khiến cô trở thành Combat Ranger.


First Class Advancement

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Ranger, Rena có thể chọn giữa Sniping Ranger, Combat Ranger hoặc Trapping Ranger.
Combat Ranger còn có thể nhận được bằng cách sử dụng Cash Shop item: Combat Ranger's SpiritCs.png.

Combat Ranger

 1. Nói chuyện với LuichelElder
 2. Tiêu diệt 8 Big Soldiers và 8 Little Soldiers ở 2-5 bất kì mức nào.
 3. Hoàn thành 2-5 mức Hard hoặc cao hơn trong 10 phút.
 4. Hoàn thành 2-5 mức Very Hard đạt rank B hoặc cao hơn.


Ở Lv35, Combat Ranger có thẻ nâng lên thành Wind Sneaker.

Skill Tree

Spinning Kick.png RPassive3.png Level 15 (3 SP)
Crecent Kick.png Swift Kicks.png Level 25 (3 SP)
Low Kick.PNG Middle Kick.png Level 30 (3 SP)
Nimble.png New Agility.png Level 35 (7 SP, 2 SP)
TAI-HO-MING.png Violent Attack.PNG Reflect Kick.png Level 40 (3 SP)


Additional Combos

Image Description Damage
Cr1.png Triple Kick

Sau khi lướt và nhảy lên, Rena thực hiện 3 đòn đá trên không. DRU.png
Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 160% Phy. Damage

Cr2.png Windmill

Sau khi nhảy kép, Rena đá xuống dưới và quay vòng rộng phóng kẻ thù lên.

 • 02/01/2014 KR
 • 08/13/2014 NA
 • Thú vị là bạn cũng có thể sử dụng ^^XZ.
  • Ở Action Tree, nó được thể hiện là ^^X, không phải ^^XZ
 • Thay thế mũi tên ^^X với một cú đá xuống
  • Dù nó không được thể hiện ở trang combo khi chuyển job.
  • Thế có nghĩa là bạn có thể dùng cả^^Z, và ^^X, để loop

UU.png
Z.png 220% Phy. Damage
Z.png 80% x4 Phy. Damage

Cr3.png Double Slide

Phiên bản cải tiến của các cú dash attack bình thường, Rena có thể trượt một lần nữa.
Cú trượt đầu cũng có thể cancel cho một Active hoặc Special Active.

DR.png
Z.png 130% Phy. Damage
Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 200% Phy. Damage


Skills

Special Active

Spinning Kick.png Spinning Kick
Crecent Kick.png Crescent Kick
TAI-HO-MING.png Dive Kick Bombing
Violent Attack.PNG Violent Attack lock.gif


Active

Low Kick.PNG Low Kick
Middle Kick.png Middle Kick lock.gif
Reflect Kick.png Reflective Kick

Passive

RPassive3.png Basic Physical Offense Training
Swift Kicks.png Swift Kicks
Nimble.png Nimble Movement
New Agility.png Flexible Movement


GalleryCharacters
     ElswordNEW.png Elsword

ElswordNEW.png
Knight
Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
     AishaNEW.png Aisha

AishaNEW.png
Magician
Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
     RenaNEW.png Rena

RenaNEW.png
Ranger
Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
     RavenNEW.png Raven

RavenNEW.png
Taker
Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master

TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)


Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist

TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)


Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran
Commander

TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran
Commander
(Transcendence)
     EveNEW.png Eve

EveNEW.png
Another Code
Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic

Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis

TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CANEW.png
Code:
Architecture

Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress

TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)


Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra

Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle
Seraph

TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle
Seraph
(Transcendence)
     ChungNEW.png Chung

ChungNEW.png
Guardian
Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian

Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting
Guardian

Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian

Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
TTTransNEW.png
Tactical Trooper
(Transcendence)
     AraNEW.png Ara

AraNEW.png
Little Xia
Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
     ElesisNEW.png Elesis

ElesisNEW.png
Free Knight
Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
     AddNEW.png Add

AddNEW.png
Tracer
Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
     LuCielNEW.png Lu/Ciel

LuCielNEW.png
Demon Power
Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
     RoseNEW.png Rose

RoseNEW.png
Jamming
Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
     AinNEW.png Ain

AinNEW.png
Lofty Angel
Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme
Thaumaturgy

TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LANEW.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen
Emotion

TrantestC.png
EETransNEW.png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia

TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)