Combat Ranger/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Combat Ranger
Combat Ranger.png
Name Rena
Class Combat Ranger
Weapon Bow, Martial Arts
Age Unknown
Class Tree Rena > Combat Ranger > Wind Sneaker
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png May 4th, 2011
Statistics
Combat Ranger
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Lùi lại bọn đần!


Combat Ranger

Specialty

Combat Ranger rất thích đá mông kẻ khác. Trong khi vẫn sử dụng cung, cô ấy lại thích tiến lại gần và sử dụng các đòn đánh cận chiến tuyệt vời. Đôi chân mạnh mẽ của cô cho phép cô phóng kẻ thù lên không trung để có thể tấn công họ bằng một chuỗi combo trong khi họ không thể làm gì được

Background

Trong hành trình, Rena quyết định cải tiến võ thuật để có thể đánh bại bất cứ ai chặn đường cô. Tập luyện các cú đá khiến cô trở thành Combat Ranger.


First Class Advancement

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Ranger, Rena có thể chọn giữa Sniping Ranger, Combat Ranger hoặc Trapping Ranger.
Combat Ranger còn có thể nhận được bằng cách sử dụng Cash Shop item: Combat Ranger's SpiritCs.png.

Combat Ranger

 1. Nói chuyện với LuichelElder
 2. Tiêu diệt 8 Big Soldiers và 8 Little Soldiers ở 2-5 bất kì mức nào.
 3. Hoàn thành 2-5 mức Hard hoặc cao hơn trong 10 phút.
 4. Hoàn thành 2-5 mức Very Hard đạt rank B hoặc cao hơn.


Ở Lv35, Combat Ranger có thẻ nâng lên thành Wind Sneaker.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Risingfalcon(New).PNG Crecent Kick.png Swift Kicks.png Blank.png Level 15
Blank.png Spinning Kick.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png Low Kick.PNG Blank.png Blank.png LockCover.png Back Kick.png
Level 30
Blank.png TAI-HO-MING.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Assault Impact.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Image Description Damage
Cr1.png Triple Kick

Sau khi lướt và nhảy lên, Rena thực hiện 3 đòn đá trên không. DRU.png
Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 160% Phy. Damage

Cr2.png Windmill

Sau khi nhảy kép, Rena đá xuống dưới và quay vòng rộng phóng kẻ thù lên.

 • 02/01/2014 KR
 • 08/13/2014 NA
 • Thú vị là bạn cũng có thể sử dụng ^^XZ.
  • Ở Action Tree, nó được thể hiện là ^^X, không phải ^^XZ
 • Thay thế mũi tên ^^X với một cú đá xuống
  • Dù nó không được thể hiện ở trang combo khi chuyển job.
  • Thế có nghĩa là bạn có thể dùng cả^^Z, và ^^X, để loop

UU.png
Z.png 220% Phy. Damage
Z.png 80% x4 Phy. Damage

Cr3.png Double Slide

Phiên bản cải tiến của các cú dash attack bình thường, Rena có thể trượt một lần nữa.
Cú trượt đầu cũng có thể cancel cho một Active hoặc Special Active.

DR.png
Z.png 130% Phy. Damage
Z.png 160% Phy. Damage
Z.png 200% Phy. Damage


Skills

Special Active

Spinning Kick.png Spinning Kick
Crecent Kick.png Crescent Kick
TAI-HO-MING.png Dive Kick Bombing
Violent Attack.PNG Violent Attack lock.gif


Active

Low Kick.PNG Low Kick
Middle Kick.png Middle Kick lock.gif
Reflect Kick.png Reflective Kick

Passive

RPassive3.png Basic Physical Offense Training
Swift Kicks.png Swift Kicks
Nimble.png Nimble Movement
New Agility.png Flexible Movement


GalleryCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth