Skill Tree: Royal Guard/de

From Elwiki
Seelensammler Elementares Magietraining Level 15 (3 SP)
Seelenraub Kampfbereitschaft Level 25 (3 SP)
Dämonenatem Fantaisie-Impromptu - A Level 30 (3 SP)
Trigger - Seelenbrandung Trigger - Seelenausbruch Grenze von Marbas Level 35 (3 SP)
Eskaton Fantaisie-Impromptu - B Verbundenheit - Genesung Level 40 (3 SP) (3 SP) (10 SP, 2 SP)