Template:KD5CN

From Elwiki

另一个代码

指令 击倒值 类型
Z 6.5 -
ZZ 6.5 -
ZZZ 14 -
ZZZZ 0 + 0 击飞2,重置挑空值
ZZZX 0 -
ZZZ↓Z 10 挑空1
X 0 + 15 -
XX 0 + 15 -
XXX 0 击飞2
XX→X 10 -
XX↓X
XX→XX 5 击飞2
XX↓XX
Z 15 -
X 0 击倒
→→Z 0 击倒
→→X 0 + 20 挑空1
→→↑Z 18 -
→→↑ZZ 0 -
→→↑ZZZ 0 击飞1
→→↑X 0 + 15 -
幻想光线 0 -
闪烁 0 穿过
艾尔光谱结晶 0 重置挑空值
女王侍者 - 哨兵
小型电磁球
7 -
电磁之核 0 + 15 -

拆解师

指令 击倒值 类型
ZZZ↓Z 10 -
ZZZ↓ZZ 0 挑空1
→→Z 7 -
→→ZZ 7 -
→→ZZZ 0 + 0 + 0 -
0 挑空2
→→X 0 挑空1
→→XZ 0 + 0 + 0 -
5 挑空1,重置挑空值
Z
女王之翼
6.5 -
-1 重置挑空值
ZZ
女王之翼
6.5 -
-1 重置挑空值
ZZZ
女王之翼
14 -
-1 重置挑空值
ZZZZ
女王之翼
0 + 0 击飞2
-1 + -1 重置挑空值
Z
女王之翼
15 -
-1 + -1 重置挑空值
X
女王之翼
0 + 0 击倒
-1 + -1 重置挑空值
→→↑Z
女王之翼
18 -
-1 + 0 重置挑空值
→→↑ZZ
女王之翼
0 -
-1 + 0 重置挑空值
→→↑ZZZ
女王之翼
0 击飞1
-1 + 0 重置挑空值
守护之盾 -1 重置挑空值
-1 重置挑空值

复仇女神

指令 击倒值 类型
XXZ 5 + 5 重置挑空值
XXZ~Z 0 * 6 重置挑空值
XXZ~ZZ 20 重置挑空值
→→ZX 8 穿过,重置挑空值
→→ZXX 10 重置挑空值
投枪袭击 0 重置挑空值
0 击飞2,重置挑空值
特斯拉冲击 Lv.8 -20.5 + -20.5 重置挑空值

炼金师

指令 击倒值 类型
ZZZ↓ZZ 10 -
XXZ 0 * 7 -
25 -
→→↑XZ 10 -
光盾之盾 0 -

创造女皇

指令 击倒值 类型
100% 电磁球专家 Lv.4
X 0 + 15 0 + 10.5 -
XX 0 + 15 0 + 10.5 -
XX↓X 7 - 击飞2
7 - 挑空1
→→Z 7 - -
→→ZZ 8 - -
→→ZZZ 7 - -
8 - 击飞2
→→X 0 0 挑空1
15 10.5 挑空1
→→↑ZX
→→↑ZZX
5 - -
7 - 击飞2
→→↑X 0 0 -
15 10.5 -
电磁之核 0 + 15 0 + 10.5 -
电击磁场 0 - -
0 - 击飞1,重置挑空值
迅雷击 0 - -
迅雷击 - 榴弹 0 - 重置挑空值
特斯拉冲击 Lv.8 -20.5 + -20.5 - 重置挑空值

唤雷师

指令 击倒值 类型
分光力学 超光学研究 充能核心
X 0 0 0 0 -
15 5 7.5 6.666 -
→→X 0 0 0 0 挑空1
20 6.666 11 2.49 挑空1
ZZZ→Z 0 * 5 ? ? ? 击飞1,重置挑空值
XXZ 0 * 10 ? ? ? 击飞1,重置挑空值
→→Z 7 - - - -
→→ZZ 7 - - - -
→→ZZZ 7 - - - 穿过
3 * 7 - - - -
粒子射线 0 0 0 0 击飞1,重置挑空值
电磁之核 0 0 0 0 -
15 ? ? ? -

炽天女王

指令 击倒值 类型
分光力学 超光学研究 充能核心
→→↑ZX 7.5 - - - 穿过
→→↑XZ 2 ? 1 ? 击飞1
电击之矛 0 0 0 0 -
闪电击 0 0 0 0 -
特斯拉冲击 Lv.8 -20.5 + -20.5 - - - 重置挑空值