Destruction Aura/vi

From Elwiki
SOE.png [Buff] Tăng Sức mạnh tấn công (Phys/Mag Attack) và Add.Damage stat.
Final Enhanced Skill

Khi kích hoạt, được nhận Super Armor.


Yêu cầu

Class Level yêu cầu [Enhanced] Level Level mở Skill Trait trái Level mở Skill Trait phải
Eve 10 74 15 22


Thông tin Skill

Level nhân vật Status Effects MP tiêu tốn Cooldown
Physical/Magical Attack Additional Damage Duration
10 10% 15% 60 giây 60 MP 10 giây
[Enhanced] 74


Skill Traits

Killing Blow (1) Destruction Aura Killing Blow (2) Destruction Aura
Level yêu cầu Hiệu ứng Chi tiết Level yêu cầu Hiệu ứng Chi tiết
Duration Phy./Mag. Attack Additional Damage
15 Thời gian hiệu lực (Duration) tăng lên 130% 78 giây 22 Hiệu quả của hiệu ứng tăng lên 15% 11.5% 17.3%


Mẹo và Thông tin

  • Hiệu ứng tăng Add.Damage phụ thuộc vào (stat) bình thường của bạn. (?)
  • Hiệu ứng của Destruction Aura không thể bị chồng bởi buff khác, chỉ bị đè bởi chính nó.


Cập nhật

  • 11/7/2013 KR
  • 30/06/2016 (KR) / 13/07/2016 (NA)
    • Hiệu ứng "Tăng Physical/Magical Attack" được thêm.
    • Hiệu ứng "Tăng Additional Damage" bị giảm.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea ??? Seal of Extermination
Japanese Flag.png Japan 殲滅の紋章 Emblem of Annihilation
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 歼灭纹章 Emblem of Annihilation
German Flag.png Germany Emblem der Vernichtung Emblem of Extermination
French Flag.png France Emblème de la destruction Emblem of Destruction