Chiliarch/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
ChilliTiny.png Chiliarch
Portrait - ChiliarchNoFX.png
Name Luciela "Lu" R. Sourcream
Class ChilliTiny.png Chiliarch
Weapon Găng tay ma thuật, Năng lượng terror
Height 142 cm (4 ft 8 in)
Class Tree Lu/Ciel > Chiliarch/Ciel > Chiliarch/Dreadlord
Release Date Korean Flag.png 15 January 2015
Chinese Flag.png 15 July 2015
Flag-us.png 15 July 2015
Flag of Indonesia.png 15 July 2015
Bresil Flag.png 15 July 2015
Flag-tw.png 16 July 2015
Philippine Flag.png 16 July 2015
Japanese Flag.png 29 July 2015
Statistics
Chiliarch

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Đừng quay lại. Kẻo nỗi kinh hoàng khủng khiếp ấy nuốt chửng ngươi...


Chiliarch/Ciel

Sở trường

Chilliarch tăng cường về khả năng chiến đấu của Lu. Lu gieo rắc nỗi kinh hoàng vào kẻ thù và lấy năng lượng từ nó. Với nó,Chilliarch có thể làm giảm một phần HP của kẻ thù sau khi tấn công từ đằng sau. Lu cũng có khả năng triệu hồi một linh hồn quỷ lớn hơn để giúp cô ấy chiến đấu với năng lượng terror.

Tiểu sử

Lu dần trở nên kiệt sức do trải qua những trận chiến với sát thủ quỷ. Đến mức cô không thể đếm được là đã trải qua bao nhiêu cuộc tấn công mà cô và Ciel phải chịu đựng, Lu nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn ra lệnh cho một quân đoàn lớn, và đánh thức "Sức mạnh điều khiển Terror". Chúa Quỷ Terror và Quản Gia của Terror ngừng lo lắng về sự an toàn của mình và bắt đầu tàn sát kẻ thù như một nỗi kinh hoàng.

Chuyển cấp lần đầu

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể quyết định chuyển thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Chiliarch/Ciel cũng có thể đạt được bằng cách dùng vật phẩm: Linh hồn Chiliarch HQ Shop Item 242371.png trong Item Mall.

Chiliarch/Ciel

  1. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Enraged Ent trong Shadow Forest mức thường (☆) hoặc cao hơn.
  2. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Awakened Banthus trong Banthus Cave mức cực khó (☆☆☆).
  3. Thu thập 10 vật phẩm rơi từ Jango hoặc Kid Phoru trong The Suburbs of Wally's Castle mức cực khó (☆☆☆).
  4. Tiêu diệt Wally No.8 trong Wally Castle mức cực khó (☆☆☆).


Vào Lv35, Chiliarch/Ciel có thể chuyển thành Chiliarch/Dreadlord.

Bảng kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LuCielSkill17.png LuCielSkill16.png LuCielSkill12.png Blank.png Level 15
Blank.png LuCielSkill15.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LuCielSkill19.png Blank.png Blank.png LockCover.png LuCielSkill13.png
Level 30
Blank.png LuCielSkill20.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png LuCielSkill18.png Blank.png LuCielSkill22.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo thêm


Kĩ năng

Special Active

LuCielSkill16.png Ruinous Impact
LuCielSkill13.png Dead Hands
LuCielSkill15.png Dark Crescent
LuCielSkill19.png Power of Oriax
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LuCielSkill20.png Apollyon


Active

LuCielSkill17.png Terror Chain
LuCielSkill18.png Ambush Attack

Passive

LuCielSkill12.png Creeping Terror
LuCielSkill22.png Communication - Amplification

Skills (KR)

Special Active

LuCielSkill16.png Ruinous Impact
LuCielSkill15.png Dark Crescent
LuCielSkill19.png Power of Oriax
LuCielSkill13.png Dead Hands
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LuCielSkill20.png Apollyon


Active

LuCielSkill17.png Terror Chain
LuCielSkill18.png Ambush Attack

Passive

LuCielSkill12.png Creeping Terror
LuCielSkill22.png Communication - Amplification


Videos

Gallery

Artwork

Linh tinh


Trivia

  • A chiliarch is a greek term for a military rank dating back to Antiquity meaning "commander of a thousand".
  • When opening the 1st job promo avatar box, you will receive a set of Chiliarch's promo set along with Ciel's base promo set.
  • The hood is part of her promo avatar's top piece instead of being part of her hairstyle.
  • The buttons on Chiliarch's hood in-game are on the right side, as opposed to being on the left, as they are in her portrait.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 킬리아크 Chiliarch
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 冥業千總 Underworld Chiliarch
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 千骑统领 Chiliarch
Spanish Flag.png Spain Chiliarca Chiliarch
French Flag.png France Chiliarque Chiliarch
Italian Flag.png Italy Chiliarca Chiliarch
Bresil Flag.png Brazil Quiliarca Chiliarch


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth