Saber Knight/vi

From Elwiki

DISPLAYTITLE:Quân Kiếm Kỵ Sĩ

Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
SaKTiny.png Quân Kiếm Kỵ Sĩ
ElesisSaberKnightPotrait.png
Name Elesis
Class SaKTiny.png Quân Kiếm Kỵ Sĩ
Weapon Gươm hai lưỡi
Age 18
Race Con Người
Height 166 cm (5 ft 5 in)
Class Tree Icon - Elesis.png > SbKNEW.png > GMNEW.png > GrMTransNEW.png > Icon - Empire Sword.png
Release Date Korean Flag.png 18 July 2013
Japanese Flag.png 18 December 2013
Flag-tw.png 6 February 2014
Chinese Flag.png 2 April 2014
Flag-us.png 2 April 2014
Europeanunion.png 2 April 2014
Bresil Flag.png 8 October 2014
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Hi vọng ngươi đã sẵn sàng.


SbKNEW.png Quân Kiếm Kỵ Sĩ

[Một Kỵ sĩ Hoàng gia ra đòn như vũ bão]
Một Kỵ sĩ sử dụng những đòn thế chuyên dụng và di chuyển nhanh như chớp để tiêu diệt quân thù.

Power-Break .png[Power Break]
Use this skill to lower the enemy's defense and resistance. This skill is best used at the beginning of a battle.
Extinction.png[Saber - Extinction]
Aim the skill on monsters in an area to wipe them out. This skill is useful against large monster or in the field.
RS.png[Rushing Sword]
Use this skill to slash the enemy left and right. You can either move one direction or move in both directions to slash the enemy.
Judgement-Drive.png[Sword of Judgement]
This skill can be charged by holding down the skill key. If you withstand all damage while charging the skill, you can deliver a devastating attack.

Bối cảnh

Chấp nhận lời đề xuất từ Elder Mayor Hoffman, Elesis chọn con đường trở thành một kỵ sĩ tự do của Vương quốc. Bằng con đường này, cô tiếp cận tốt hơn với các thông tin chính xác, giúp cho việc truy tìm và ngăn chặn quỷ dữ dễ dàng hơn. Thông thạo kiếm pháp kết hợp với những đòn tấn công bằng lửa đầy khôn khéo tạo ra sức mạnh của Elesis. Với những kỹ năng tinh tế, cô giành được thanh gươm của Vương quốc và được bổ nhiệm làm Quân Kiếm Kỵ Sĩ sau khi chiến thắng một thử thách từ Vanessa, chỉ huy Đoàn Vệ binh Sĩ quan Velder. Nữ kiếm sĩ hùng mạnh chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ cho toàn vương quốc.

Thăng tiến Class lần đầu

Elesis can decide between advancing as a Saber Knight, Pyro Knight or Dark Knight.
Saber Knight can also be obtained by using the Item Mall item: Saber Knight's Determination SaberJob.png.

Saber Knight

  1. Talk to Hoffman in Elder.
  2. Collect a Seal of Nobility from William (boss) in 2-4: Suburbs of Wally's Castle.
  3. Clear 2-5: Wally's Castle.
  4. Collect a Machine Core from Wally No. 8 (boss) in 2-5: Wally's Castle.

Upon reaching Lv. 35, a Saber Knight can advance into a Grand Master.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png RS.png Extinction.png Chivalry.png Blank.png Level 15
Blank.png ELE8.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png TripleSonic.PNG Blank.png Blank.png LockCover.png LeapC.png
Level 30
Blank.png Judgement-Drive.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png Agility-Mastery.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

GrMTrans5.png : Damage is calculated before The Knight Captain.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
SKcombo1.png Running Pierce

After doing the standard DR.pngZ.pngZ.png combo, you can thrust through the enemies.

DR.png
ViZ.png 166% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
ViZ.png 245% Phy. Damage

SKcombo2.png Running Uppercut

After doing the standard DR.pngZ.pngZ.png combo, you can slash enemies leaving them open for further comboing.

DR.png
ViZ.png 166% Phy. Damage
ViZ.png 209% Phy. Damage
DeX.png 245% Phy. Damage

SKcombo3.png Dropping Smash

After doing the standard DRU.pngX.pngX.png, you can strike downwards and slash another 180° slash to push enemies back.

  • Before turning into Grand Master, this command is bugged and will often times not work. The second X.png will have the same damage value as base, and be unable to be followed up by the third X.png.

DRU.png
DeX.png 299% Phy. Damage
DeX.png 335% Phy. Damage
DeX.png 371% Phy. Damage

SKcombo4.png Furious Windmill

After doing the standard X.pngX.png combo, you can switch to spinning repeatedly (in Super Armor) by rapidly pressing ConX.png. You will end the spinning with a swing by either finishing the combo or not pressing X.png. You are able to move left and right while spinning.

  • The windmill attack's range is smaller than the animation would suggest, so it is nearly impossible to land all of the hits unless you are right up against a large or Super Armored target or are using Sword of Victory to increase the range of Elesis' attacks.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeX.png 311% Phy. Damage
DeDX.png 125% Phy. Damage
DeConX.png 125% Phy. Damage x4~8
+ 125% Phy. Damage

SKCombo5.png Quick Dive

After doing the standard DRU.pngZ.png or DRU.pngZ.pngZ.png combo, you can quickly dive down and execute the Dropping Smash Combo.

DRU.png
ViZ.png 171% Phy. Damage
ViZ.png 206% Phy. Damage
DeX.png 335% Phy. Damage
DeX.png 371% Phy. Damage

Cập nhật

Date Changes
KR NA
09/03/2015 02/17/2016


Kỹ năng

Special Active

Extinction.png Saber - Extinction
ELE8.png Critical Dive
TripleSonic.PNG Triple Sonic
Judgement-Drive.png Sword of Judgement


Active

RS.png Rushing Sword
LeapC.png Leap
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.


Passive

Chivalry.png Knight's Destiny
Agility-Mastery.png Enhanced Agility


Videos


Thư viện ảnh

Full Gallery: Elesis/Gallery

Tác phẩm

Khác


Lề

  • Quân Kiếm Kỵ Sĩ (Saber Knight) hình như là cách chơi chữ cho một trong những tên job của Elesis trong Grand Chase, Saviour Knight, trong tiếng Hàn được phiên âm giống nhau. Dường như đó không chỉ đơn thuần là do dịch nhầm.
  • Kỳ lạ là trong phần xem trước combo của Quân Kiếm Kỵ Sĩ, trong hình cho thấy phần viền của đòn tấn công có màu xanh nhưng trong game thì lại là màu cam.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 세이버 나이트 Quân Kiếm Kỵ Sĩ
Japanese Flag.png Japan セイバーナイト Quân Kiếm Kỵ Sĩ
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 軍劍騎士 Quân Kiếm Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 军剑骑士 Quân Kiếm Kỵ Sĩ
German Flag.png Germany Fechtmeister Kích Kiếm Sư
Spanish Flag.png Spain Maestra de esgrima Kích Kiếm Sư
French Flag.png France Maître-escrimeur Nữ Kiếm Sư
Italian Flag.png Italy Maestra Spadaccina Nữ Kiếm Sư
Polish Flag.png Poland Mistrz Szermierki Kích Kiếm Sư
English Flag.png United Kingdom Sabre Knight
Bresil Flag.png Brazil Cavaleira Duelista Quyết Đấu Kỵ Sĩ


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth