Valkyrie/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
VLTiny.png Valkyrie
ValPortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class VLTiny.png Valkyrie
Weapon Súng trường, Súng lục, Súng tự động, Đại bác, Lựu đạn.
Age 21
Class Tree RoseNEW.png > VKNEW.png > FYNEW.png > FYTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 18 February 2016
Japanese Flag.png 13 July 2016
Flag-us.png 13 July 2016
Bresil Flag.png 13 July 2016
Chinese Flag.png 20 July 2016
Europeanunion.png 7 September 2016
Statistics
Valkyrie
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Sử dụng sức mạnh này, đóng vai một Valkyrie, để quyết định ai là người chết trước, liệu có phải điều đúng đắn?


VKNEW.png Valkyrie

Specialty

Valkyrie chuyên môn hóa về súng trường, lựu đạn và các viên đạn nguyên tố. Trong văn hóa của Empyrean, phụ nữ đóng vai trò chủ động trong những trận chiến đặt nặng tính chiến thuật,như việc sử dụng đúng loại đạn trong đúng tình huống, hay phân tích tình hình để đặt bẫy. Đó là lý do tại sao có rất nhiều tên phụ nữ được nêu lên trong danh sách những chiến binh xuất chúng.
Để biết thêm nghĩa của Valkyrie: Valkyrie Wikipedia

Bối Cảnh

Bị đặt vào một môi trường đa dạng, Rose phải học cách thích nghi với sự thay đổi. Nhằm tăng hiệu quả chiển đấu, cô ấy bắt đầu cho thêm các nguyên tố vào những viên đạn của mình. Cô đồng thời cũng phát triển lựu đạn và vật liêu nổ và sử dụng một thiết bị tên Nitro Motor để bù đắp sự thiếu cơ động và tăng lượng khí giới mang theo. Với sự giúp đỡ của Echo và Zero's El Shard họ đồng thời kiểm soát dạng năng lượng điện mạnh mẽ. Rose the Valkyrie thẳng tiến ra chiến trường.

Thăng Cấp Lần Đầu

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Jamming, Rose có thể chọn thăng cấp thành Heavy Barrel, Bloodia, ValkyrieMetal Heart
Cũng có thể thăng cấp thành Valkyrie bằng vật phẩm Valkyrie's Wings HQ Shop Item 277093.png

Metal Heart

  1. Thu thập Broken Nasod Mechanism từ Nasod Banthus trong 2-3 ở mọi độ khó.
  2. Thu thập Repair Wrench từ Little Soldier trong 2-5 mức Hard (☆☆) hoặc cao hơn.
  3. Nói chuyện với LenphadElder.
  4. Thu thập Energy Core từ Wally No. 8 trong 2-5 mức Very Hard (☆☆☆).

Ở cấp 35, Valkyrie có thể thăng cấp thành Freyja

Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png ValSkill01.png ValSkill02.png VakPassive.png Blank.png Level 15
ValSkill03.png Blank.png ValSkill04.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png ValSkill05.png Blank.png Blank.png LockCover.png ValSkill06.png
Level 30
Blank.png ValSkill07.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png ValSkill09.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Các Combo Mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
Valk Combo 1.png Retreat Shot

Sau chuỗi Z.pngZ.pngZ.png, nhảy ngược lên không về phía sau, cùng lúc nã ra 1 loạt đạn với vũ khí đang dùng..

Z.png 146% Phy. Damage
Z.png 171% Phy. Damage
Z.png 213% Phy. Damage


Ricon.pngUX.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage
AGIcon.pngUX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3
MIcon.pngUX.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage
HCIcon.pngUX.png 679% Phy. Damage

Valk Combo 2.png Frag Grenade

Sau chuỗi DRU.pngZ.png, tung ra cú đá thứ hai và quăng một quả lựu đạn..

DRU.png
Z.png 133% Phy. Damage
Z.png 133% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage + 398% Mag. Damage


Kỹ Năng

Special Active

ValSkill02.png Crossmore
ValSkill04.png Lightweight Mine
ValSkill05.png Freezing Bullet
ValSkill06.png G-18C Freezing Grenade
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
ValSkill07.png EMP Storm


Active

ValSkill01.png G-35L Flash Grenade
ValSkill03.png Viper Shot

Buff

ValSkill09.png Servo Nitro

Passive

VakPassive.png Battlefield Angel


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

  • Valkyrie đựa vào class Spitfire của game Dungeon Fighter Online.
  • Mũ trong trang phục mặc định của cô ta là Top chứ không phải Hair.


Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 발키리 Valkyrie
Japanese Flag.png Japan ヴァルキリー Valkyrie
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 戰爭女神 Valkyrie
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 女武神 Valkyrie
German Flag.png Germany Walküre Valkyrie
Spanish Flag.png Spain Valquiria Valkyrie
Italian Flag.png Italy Valchiria Valkyrie
Polish Flag.png Poland Walkiria Valkyrie
Bresil Flag.png Brazil Valquiria Valkyrie


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth