Ấn Thuật Sư

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Development.png
This article is currently under development. Please be patient while we're adding the finishing touches!
RMTiny.png Ấn Thuật Sư
RMPortraitNoFX.png
Name Elsword
Class RMTiny.png Ấn Thuật Sư
Weapon Đại Kiếm, Hỏa Pháp, Ấn Thuật
Age 18
Class Tree Icon - Elsword.png > Icon - Magic Knight.png > Icon - Rune Slayer.png > Icon - Rune Slayer (Trans).png > Icon - Rune Master.png
Release Date Korean Flag.png 28 December 2017
Statistics
Ấn Thuật Sư
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Tỏa sáng nào!!


Icon - Rune Master.png Rune Master (Bật Thầy Ấn Thuật)

[Là ma pháp kiếm sĩ mạnh nhất với kiếm thuật từ Ấn Chú]

Elsword tạo ra kiếm thuật ma pháp của mình từ sức mạnh của El. Cậu ta tiêu diệt kẻ thù với kiếm thuật và các loại chú thuật.

SI Lunablade NEW.png[Mod] - Nguyệt trảm
Use to subdue enemies ahead.
Lead the battle to your advantage while the enemies remain subdued.
RMEclipse.png[Thiên Thực]
Use to eliminate multiple enemies at once.
The Rune will destroy all with malicious intent.
RMPowerflow.png[Mana Flow]
Understand the flow of Mana, making magic attacks more efficient.
RMEnlightenmentstate.png[New Heights]
A new understanding of Rune magic enables you to use Rune more effectively.


Bối cảnh

Là ma pháp kiếm sĩ mạnh nhất, tự tay xây dựng các loại Kiếm thuật ma pháp sử dụng sức mạnh của El.

Với kĩ năng kiếm thuật hào nhoáng và ma thuật từ Ấn Chú của nhiều loại thuộc tính khác nhau, cậu ta có thể nhanh chóng áp đảo kẻ thù.

Elsword cảm thấy năng lượng tuôn chảy bên trong cơ thể cậu có chút khác lạ so với bình thường sau sự phục hồi của El.

Đó là do sự tiếp xúc trực tiếp với El, đã bất ngờ kích hoạt toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể.

Thời gian dần trôi, dòng chảy năng lượng bất ngờ ấy đã trở nên khó điều khiển hơn.

"Tiềm năng của ta là vô hạn. Ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai!"

Elsword quyết định sẽ không kìm nén nguồn sức mạnh mới, mà thay vào đó sẽ giải phóng nó.

Nguồn năng lượng bộc phát ấy chảy khắp cơ thể và thanh gươm của cậu, Elsword giờ đây có thể sử dụng những kỹ năng mà chưa từng có bất kì một ma pháp kiếm sĩ nào đạt tới được.

Thăng tiến class lần thứ ba

After unlocking Transcendence and reaching Lv. 99, you will be eligible to advance to the 3rd job. To receive the 3rd job quest, click on the job change notification located below the map select.
3rd Job can also be obtained by using the Item Mall item: ??? RMJC.png..

Rune Master

  1. Clear Forgotten Elrian Sanctum once.
  2. Collect 5 Traces of Primordial Chaos (Chrysalis, Forgotten Elrian Sanctum).
  3. Collect 20 Grand Compass Pieces (Skin Splitter, Elrianode).
  4. Defeat 2,000 Henir Mutated Monsters in Elrianode City and Debrian Laboratory.
  5. Defeat Spatio Reaper 20 times. Spatio Reaper can be found in Elrianode City or El Tower Defense.

You can advance into Master Class upon reaching Rigomor.

Upon advancing to third job, you will receive:


Cây kĩ năng

Skills Passives
Blank.png LockCover.png RMEclipse.png
Blank.png RMPowerflow.png RMEnlightenmentstate.png Level 99
Master Class
Deep Impact Stage1.png LockCover.png Deep Impact Stage2.png
LockCover.png Deep Impact Stage3.png
LockCover.png Deep Impact Stage4.png
Blank.pngCombo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
RMCombo1.png Double Launch Burst

After doing DR.pngX.png, perform a second upward slash before quickly casting a stationary rune.

DR.png
DeX.png 319% Phy. Damage
DeX.png ???% Phy. Damage
DeZ.png ???% Mag. Damage

RMCombo2.png Drop Fire

After doing DRU.pngX.pngX.png, summon a rune in front and fire it forwards.

  • DRU.pngX.pngX.png no longer knocks down.

DRU.png
DeX.png 299% Phy. Damage
DeX.png ???% Phy. Damage
ViZ.png ???% Mag. Damage


Kĩ năng

Hyper Active

RMEclipse.png Eclipse
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Rising Slash
Sword Fire
Critical Sword
Phoenix Talon
Luna Blade
Splash Explosion
Extreme Rune Buster

Passive

RMPowerflow.png Mana Flow
RMEnlightenmentstate.png New Heights
  • In addition to these new skills, Rune Master can also learn Force Skills.


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

Kí tự sử dụng để minh họa trong hình của Rune Master gần giống với bản chữ Elder Futhark - một dạng chữ cổ.

Nhưng dòng chữ được viết chẳng mang ý nghĩa gì.

Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 룬 마스터 Rune Master


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta