Freyja/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
FYTiny.png Freyja
FYPortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class FYTiny.png Freyja
Weapon Súng trường, Súng lục, Súng tự động, Đại bác, Lựu đạn.
Age 22
Class Tree Icon - Rose.png > Icon - Valkyrie.png > Icon - Freyja.png > Icon - Freyja (Trans).png
Release Date Korean Flag.png 18 February 2016
Japanese Flag.png 13 July 2016
American Flag.png 13 July 2016
Bresil Flag.png 13 July 2016
Chinese Flag.png 20 July 2016
European Union Flag.png 7 September 2016
Statistics
Freyja
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Với phước lành của Empyrean, XUNG PHONG!

Icon - Freyja.png Freyja

Đặc Điểm

Freyja chiếm giữ vùng trời. Được trang bị nhiều hỏa lực hơn, Freyja có thể hủy diệt kẻ thù từ trên không trong khi vẫn an toàn khỏi các mối nguy hiểm. Cô đồng thời có thể triệu tập lực lượng Valkyrie Task Force, một nhóm không lực tới từ Empyrean.

Bối Cảnh

Rose nhận ra cô không thể một mình xử lý hết được số kẻ thù càng ngày càng đông. Cô cần lượng hỏa lực mạnh hơn nhưng muốn vậy phải đánh đổi sự cơ động, thứ tối quan trọng trên chiến trường. Trong quá trình tìm ra giải pháp, hệ thống thăng cấp của Zero được kích hoạt và cô được trao cho sức mạnh của Freyja, nữ thần chiến tranh. Với sức mạnh mới này, Rose bay cao trên chiến trường, có cả sự cơ động lẫn hỏa lực áp đảo mọi kẻ thù.
Để biết thêm về nghĩa của Freyja: Freyja Wikipedia.

Thăng Cấp Lần Hai

Ở cấp 35, Valkyrie có thể thăng cấp thành Freyja. Nhận nhiệm vụ thăng cấp ở Ariel.
Cũng có thể thăng cấp Freyja bằng vật phẩm Freyja's Blessing HQ Shop Item 277095.png

Optimus

 1. Nói chuyện với AdelAltera.
 2. Thu thập 30 Nasod Components từ quái Nasod ở bất cứ dungeon nào ở vùng Altera (khuyến khích 4-6).
 3. Thu thập 4 King Nasod Cores ra từ King Nasod4-6 mức Normal hoặc cao hơn (☆).
 4. Nói chuyện với LentoFeita.
 5. Thu thập 40 Moonstones từ Glitter NecromancersFeita.

Bạn có thể Transcend ở cấp 70. (Hiện chỉ có ở server Hàn Quốc)

Cây kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png FreySkill15.png FreySkill08.png FYPassive1.png Blank.png Level 35
Blank.png FreySkill10.png Blank.png Blank.png LockCover.png FreySkill12.png
Level 45
FreySkill13.png Blank.png FreySkill14.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png PenetratingBullet.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png FYPassive2.png LockCover.png FYPassive3.png
Level 60
Blank.png LockCover.png FreySkill16.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Transcendence
Blank.png FYTrans1.png Blank.png FYTrans4.png Blank.png Level 70
Blank.png FYTrans2.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png FYTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png FYTrans5.png
Level 90
Blank.png FYTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Các Combo Mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Freyja Combo 1.png Dash Double Musket

Sau chuỗi DR.pngX.png, chuyển qua súng trường và tiếp tục bắn.

(Any DR.pngX.png)
X.png ???% Phy. Damage
X.png ???% Phy. Damage

Freyja Combo 2.png Kick Transition

Sau chuỗi DRU.pngZ.png, chuyển qua trang bị firearm và bắn mỗi phát DRU.pngX.png.

DRU.png
Z.png 133% Phy. Damage
X.png ???% Phy. Damage
X.png
(Current weapon's DRU.pngX.png)


Kỹ Năng

Hyper Active

FreySkill16.png D-Day
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

FreySkill08.png Neil Sniping
FreySkill10.png C4 Remote Control
FreySkill12.png Photon Bomb
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
FreySkill14.png G-96 Pressure Grenade
PenetratingBullet.png Penetrating Bullet


Active

FreySkill15.png Blazing Bullet
FreySkill13.png Phantom Chaser

Passive

FYPassive1.png Arsenal Reinforcement
FYPassive2.png Key of Proof
FYPassive3.png Quarter Master
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Icon - Freyja (Trans).png Transcendence

Awakening Cutin - Freyja (Trans).png

Upon reaching Lv70, you will be able to Transcend. To receive the Transcendence quest, click on the job change notification located below the map select.
Transcendence can also be obtained by using the Cash Shop item: Book of Transcendence: God's Will TransBook.png.

 1. Clear 3 dungeons within level range (excluding Ruben/Henir/Add's Energy Fusion Theory/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Event Dungeon/Guild Expedition/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak).
 2. Collect 3 Symbols of Resolve from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 3. Collect 3 Symbols of Determination from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 4. Collect 1 Symbol of Purpose from any Secret Dungeon.
 5. Clear 5 Secret Dungeons.

You can advance into 3rd Job at Level 99.

Transcendent Skills

Special Active

FYTrans1.png M18A1 Claymore
FYTrans3.png Viper Shower
FYTrans6.png Einherjar

Active

FYTrans2.png Phantom Shot

Passive

FYTrans4.png Awakened Will: Freyja
TransShared.png Awakened One
Lock.gifTranscendant Skill Book I.png Forbidden Secret Manual (I) is needed to unlock this skill, available through the Sealed Power Skill Quest or Item Mall.
FYTrans5.png Enhance Equipment
Lock.gifForbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Power of Transcendence Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Freyja dựa trên class Freyja Awakening của game Dungeon Fighter Online.
 • Freyja là nữ thần chiến tranh trong thần thoại Na Uy.


Các Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 프레이야 Freyja
Japanese Flag.png Japan フレイヤ Freyja
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 芙蕾雅 Freyja
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 弗雷亚 Freyja
German Flag.png Germany Freya Freyja
Spanish Flag.png Spain Freya Freyja
Italian Flag.png Italy Freya Freyja
Polish Flag.png Poland Freya Freyja
Bresil Flag.png Brazil Freya Freyja


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta