Freyja/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
FYTiny.png Freyja
FYPortrait.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class FYTiny.png Freyja
Weapon Súng trường, Súng lục, Súng tự động, Đại bác, Lựu đạn.
Age 22
Class Tree RoseNEW.png > VKNEW.png > FYNEW.png > FYTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 18 February 2016
Japanese Flag.png 13 July 2016
Flag-us.png 13 July 2016
Bresil Flag.png 13 July 2016
Chinese Flag.png 20 July 2016
Europeanunion.png 7 September 2016
Statistics
Freyja

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Với phước lành của Empyrean, XUNG PHONG!

FYNEW.png Freyja

Đặc Điểm

Freyja chiếm giữ vùng trời. Được trang bị nhiều hỏa lực hơn, Freyja có thể hủy diệt kẻ thù từ trên không trong khi vẫn an toàn khỏi các mối nguy hiểm. Cô đồng thời có thể triệu tập lực lượng Valkyrie Task Force, một nhóm không lực tới từ Empyrean.

Bối Cảnh

Rose nhận ra cô không thể một mình xử lý hết được số kẻ thù càng ngày càng đông. Cô cần lượng hỏa lực mạnh hơn nhưng muốn vậy phải đánh đổi sự cơ động, thứ tối quan trọng trên chiến trường. Trong quá trình tìm ra giải pháp, hệ thống thăng cấp của Zero được kích hoạt và cô được trao cho sức mạnh của Freyja, nữ thần chiến tranh. Với sức mạnh mới này, Rose bay cao trên chiến trường, có cả sự cơ động lẫn hỏa lực áp đảo mọi kẻ thù.
Để biết thêm về nghĩa của Freyja: Freyja Wikipedia.

Thăng Cấp Lần Hai

Ở cấp 35, Valkyrie có thể thăng cấp thành Freyja. Nhận nhiệm vụ thăng cấp ở Ariel.
Cũng có thể thăng cấp Freyja bằng vật phẩm Freyja's Blessing HQ Shop Item 277095.png

Optimus

 1. Nói chuyện với AdelAltera.
 2. Thu thập 30 Nasod Components từ quái Nasod ở bất cứ dungeon nào ở vùng Altera (khuyến khích 4-6).
 3. Thu thập 4 King Nasod Cores ra từ King Nasod4-6 mức Normal hoặc cao hơn (☆).
 4. Nói chuyện với LentoFeita.
 5. Thu thập 40 Moonstones từ Glitter NecromancersFeita.

Bạn có thể Transcend ở cấp 70. (Hiện chỉ có ở server Hàn Quốc)

Cây kỹ năng

Skills Passives Locked
Blank.png FreySkill15.png FreySkill08.png FYPassive1.png Blank.png Level 35
Blank.png FreySkill10.png Blank.png Blank.png LockCover.png FreySkill12.png
Level 45
FreySkill13.png Blank.png FreySkill14.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png PenetratingBullet.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png FYPassive2.png LockCover.png FYPassive3.png
Level 60
Blank.png LockCover.png FreySkill16.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Các Combo Mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Freyja Combo 1.png Dash Double Musket

Sau chuỗi DR.pngX.png, chuyển qua súng trường và tiếp tục bắn.

(Any DR.pngX.png)
X.png ???% Phy. Damage
X.png ???% Phy. Damage

Freyja Combo 2.png Kick Transition

Sau chuỗi DRU.pngZ.png, chuyển qua trang bị firearm và bắn mỗi phát DRU.pngX.png.

DRU.png
Z.png 133% Phy. Damage
X.png ???% Phy. Damage
X.png
(Current weapon's DRU.pngX.png)


Kỹ Năng

Hyper Active

FreySkill16.png D-Day
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

FreySkill08.png Neil Sniping
FreySkill10.png C4 Remote Control
FreySkill12.png Photon Bomb
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
FreySkill14.png G-96 Pressure Grenade
PenetratingBullet.png Penetrating Bullet


Active

FreySkill15.png Blazing Bullet
FreySkill13.png Phantom Chaser

Passive

FYPassive1.png Arsenal Reinforcement
FYPassive2.png Key of Proof
FYPassive3.png Quarter Master
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


FYTransNEW.png Transcendence

Awakening Cutin - Freyja (Trans).png

Upon reaching Lv70, you will be able to Transcend. To receive the Transcendence quest, click on the job change notification located below the map select.
Transcendence can also be obtained by using the Cash Shop item: Book of Transcendence: God's Will TransBook.png.

 1. Clear 5 dungeons within level range (excluding Ruben/Henir/Ereda).
 2. Collect 5 Symbols of Resolve (Any Sander/Lanox/Elysion Dungeon).
 3. Collect 5 Symbols of Determination (Any Sander/Lanox/Elysion Dungeon).
 4. Collect 3 Symbols of Purpose (Any Secret Dungeon).
 5. Clear 10 Secret Dungeons.

You can advance into 3rd Job at Level 99.

Transcendent Skills

Special Active

FYTrans1.png M18A1 Claymore
FYTrans3.png Viper Shower
FYTrans6.png Einherjar

Active

FYTrans2.png Phantom Shot

Passive

FYTrans4.png Awakened Will: Freyja
TransShared.png Awakened One
Lock.gifTranscendant Skill Book I.png Forbidden Secret Manual (I) is needed to unlock this skill, available through the Sealed Power Skill Quest or Item Mall.
FYTrans5.png Enhance Equipment
Lock.gifForbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Power of Transcendence Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Freyja dựa trên class Freyja Awakening của game Dungeon Fighter Online.
 • Freyja là nữ thần chiến tranh trong thần thoại Na Uy.


Các Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 프레이야 Freyja
Japanese Flag.png Japan フレイヤ Freyja
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 芙蕾雅 Freyja
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 弗雷亚 Freyja
German Flag.png Germany Freya Freyja
Spanish Flag.png Spain Freya Freyja
Italian Flag.png Italy Freya Freyja
Polish Flag.png Poland Freya Freyja
Bresil Flag.png Brazil Freya Freyja


Characters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth