God of War/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
LKTrans5.png [Bị động] Wind Slicer luôn được kích hoạt khi đăng trong trạng thái của kĩ năng Iron Body , MP tiêu hao khi sử dụng kĩ năng Armageddon Blade giảm , Armor Break phá tất cả các loại dạng phòng phủ của đối phương xuống 0.


Requirements

Class Level Required
Lord Knight : Transcendent 90


Skill Information

Skill Level Level để học Tỉ lệ kích hoạtWind Slicer
khi bật Iron Body
Armageddon Blade MP sử dụng Armor Break tăng
1 90 100% -20% Tất cả giáp xuống bằng 0


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 투신 Battle God
Lord Knight Skills
Hyper Active
GaintSlash.png Gigantic Slash
Special Active
ElSkill3.png Armageddon Blade     ShoulderTackle.png Shoulder Tackle     SI Sandstorm.png Sandstorm     ElSkill9i.png Windmill     VerticalSlicer.png Vertical Slash     ElSkill7i.png Sonic Blade     
Active
ElSkill3i.png Rolling Smash     ElSkill4.png Counter Attack
Passive
Wind Slicer1.png Wind Slicer     ElSkill14i.png Warrior Physique     Counter Patience.png Counter Patience