Sniping Ranger/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Sniping Ranger
SnipingRanger.png
Name Rena
Class Sniping Ranger
Weapon Bow
Age Unknown
Class Tree Rena > Sniping Ranger > Grand Archer
Release Date Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
Flag-us.png May 4th, 2011
Statistics
Sniping Ranger
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Ngươi đã được cảnh báo!


Sniping Ranger

Specialty

Khả năng đặc biệt của Sniping Ranger là cái cung dài của cô. Cung tên của cô, kể cả ở rất xa, luôn luôn bắn trúng. Tốc độ hơn người và một chút phép thuật giúp cô khiến trời tràn đầy mũi tên, xiên nướng mọi thứ bị bắt trong cơn mưa tên này. Không chỉ rất tốt trong một party, cô cũng có thể lo phần lơn tình huống một mình,

Background

Là một cung thủ, phải luôn cẩn thận khi bắn tên của mình ra. Trong hành trinh, Rena quyết định cải tiến kĩ năng cung thủ, nên cô nhờ Lenphad làm cho cô một cái cung mới để cô có thể dùng các đòn tấn công mới và cường hóa kĩ năng chiến đấu với các mũi tên nhanh hơn. Rèn luyện tốc độ và độ chính xác giúp cô đạt được danh hiệu, Sniping Ranger.


First Class Advancement

After completing the Ranger quest chain, Rena can decide between advancing as Sniping Ranger, Combat Ranger or Trapping Ranger.
Sniping Ranger can also be obtained by using the Cash Shop item: Sniping Ranger's SpiritSs.png.

Sniping Ranger

 1. Talk to Lenphad in Elder.
 2. Collect 2 High Quality Lubricants from the Crossbow Soldiers in 2-5 on any difficulty.
 3. Eliminate 12 Crossbow Soldiers at 2-5 on any difficulty.
  • Clear 2-5 on Very Hard (☆☆☆) with at least a B rank or above.
  • Afterwards, visit Elder Village to complete the quest.


At Lv35, a Sniping Ranger can advance into a Grand Archer.

Skill Tree

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png Shooting Magnum.png Blank.png Basic Magic Training.PNG Level 15
Blank.png Humming Wind.png Blank.png Hawkeye.png Level 25
Guide Arrow.png Blank.png LockCover.png Entangle.png
Blank.png Level 30
Gentle Arrow.png Blank.png Enhanced Bowstring.png Blank.png Level 35
Crazy Shot.png Blank.png LockCover.png Gungnir.png
Reflect Kick.png Level 40


Additional Combos

Image Description Damage
Sr1.png Arrow Rain

After doing a double jump, Rena shoots down three arrows that spread apart.

 • Post 02/01/2014 KR patch:

Every Rena can now do this, but Sniping Ranger can do this combo 2 times.

UU.pngX.png 170% Mag. Damage x3 (6 MP)
X.png 170% Mag. Damage x3 (6 MP)

Sr2.png Arrow Dash

An upgraded combo, Rena dashes behind the enemy and shoots three arrows,
the third one knocking down.

 • Post 12/13/2012 KR patch:

Ends the combo with Siege Stance without knocking down the target.

DR.png
X.png 170% Mag. Damage (6 MP)
X.png 170% Mag. Damage (3 MP)

Sr33.png Arrow Combo
 • Post 3/29/2012 KR patch:

Rena gains an arrow combo that does not knock down, Rena also goes into Siege Mode at the end of the combo.
(Sniping Ranger's old >>^XXX combo was given to her Base Job)

 • Post 12/13/2012 KR patch:

Animation for shooting is now faster.

X.png 170% Mag. Damage (3 MP)
X.png 90% Mag. Damage x2 (3 MP)
X.png 100% Mag. Damage x2 (2 MP)
X.png 250% Mag. Damage (3 MP)


Skills

Special Active

Humming Wind.png Humming Wind
Guide Arrow.png Guided Arrow
Crazy Shot.png Crazy Shot
Gungnir.png Gungnir lock.gif


Active

Shooting Magnum.png Shooting Magnum
Entangle.png Entangle lock.gif
Reflect Kick.png Reflective Kick


Passive

RPassive4.png Basic Magic Offense Training
Hawkeye.png Hawkeye
Gentle Arrow.png Sharpened Arrow
Enhanced Bowstring.png Arrow Mastery


GalleryCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth