El's Essence

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • 한국어 • polski • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
ElWater.png
[Item]
El's Essences là vật phẩm yêu cầu để sử dụng mọi Hyper Active. Mỗi lần sử dụng Hyper Active sẽ dùng 1 viên.


Chi tiết

  • Độ hiếm : Thường
  • Vật phẩm Đặc biệt
  • Giá bán lại : 200 ED
  • Giới hạn stack : 300

Cách nhận

HQ Shop Item 130048.pngHQ Shop Item 130049.pngHQ Shop Item 130051.pngHQ Shop Item 130050.pngHQ Shop Item 130053.pngHQ Shop Item 130052.png


El Essences có thể được nhận bằng cách dismantle mọi El Shard ngoại trừ Mystery. Mỗi viên El Shard sẽ phân tách ra 3 El's Essence.

Danh sách Hyper Active

Elsword

LKTiny.png Lord Knight
GaintSlash.png Gigantic Slash
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
RSTiny.png Rune Slayer
SRB.png Shining Rune Buster
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
ISTiny.png Infinity Sword
SRain.png Blade Rain
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Aisha

EMTiny.png Elemental Master
EM.png Elemental Storm
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
VPTiny.png Void Princess
VP.png Abyss Angkor
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
DWTiny.png Dimension Witch
FS.png Fate Space
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Rena

WSTiny.png Wind Sneaker
SS.png Spiral Strike
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
GATiny.png Grand Archer
SDestiny.png Hunter's Destiny
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
NWTiny.png Night Watcher
NWI.png Innocent
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Raven

BlMTiny.png Blade Master
ExS.png Extreme Blade
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
RFTiny.png Reckless Fist
IA.png Infernal Arms
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
VCTiny.png Veteran Commander
BBuster.png Burning Buster
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Eve

NemTiny.png Code: Nemesis
LSucd.png Lunatic Scud
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
EmpTiny.png Code: Empress
CT1.png Code: Thunderbolt
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
BSTiny.png Code: Battle Seraph
PAEM.png Psychic Artillery
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Chung

IPTiny.png Iron Paladin
DS.png Doom Strike
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
DCTiny.png Deadly Chaser
Outrageous!.png Outrage Strike
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
TTTiny.png Tactical Trooper
SatRain.png Satellite Rain
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Ara

SDTiny.png Sakra Devanam
SD.png Heaven's Wrath
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
YRTiny.png Yama Raja
EnergyCannon.png Hell Blast
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
AsuTiny.png Asura
AA 7.png Millennium Fox
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Elesis

GMTiny.png Grand Master
Gmha.png Sword of Relics
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
BHTiny.png Blazing Heart
Bhha.png Ancient Fire
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
CATiny.png Crimson Avenger
CAIcon13.png Fate Smash
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Add

LPTiny.png Lunatic Psyker
LPHA.png Dooms Day
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
MMTiny.png Mastermind
Mm ha1.jpg Apocalypse
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
DETiny.png Diabolic Esper
DEHyperActive.png Paranoia
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Lu/Ciel

DLTiny.png Dreadlord
Dreadlord06.png Descent Darkness
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
NobTiny.png Noblesse
NoblesseHA.png Castle of Abaddon
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
DemTiny.png Demonio
DemActive25.png Diabolic Disaster
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Rose

STrTiny.png Storm Trooper
StormTrooper11.png Ancient Trigger
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
CRoTiny.png Crimson Rose
CRActive8.png Blood and Chain
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
FYTiny.png Freyja
FreySkill16.png D-Day
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
OMTiny.png Optimus
OptHA.png Mecha Volt MX
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Ain

AmTTiny.png Arme Thaumaturgy
AmTHA.png Erst der Letzt
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
EETiny.png Erbluhen Emotion
EEHActive.png Flame Emotion
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
APTiny.png Apostasia
APHA.png Ende der Welt
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Laby

Tiny - Rumble Pumn.png Rumble Pumn
RumblePumnHyper.png Love and Peace
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
Tiny - Shining Romantica.png Shining Romantica
ShiningRomanticaHyper.png Rainbow
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
Tiny - Daydreamer.png Daydreamer
DaydreamerHyper.png Labyrinth Daydream
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Noah

Tiny - Silent Shadow.png Silent Shadow
SilentShadowHyperActive.png Devoured Moon
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
Tiny - Stellar Caster.png Stellar Caster
StellarCasterHyperActive.png New Eden
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.
Tiny - Pale Pilgrim.png Pale Pilgrim
PalePilgrimHyperActive.png Moon Welcoming
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Mẹo và Chi tiết

  • Cả khi Hyper Active cast hỏng, El's Essence vẫn được tiêu thụ.
  • El's Essence không bị tiêu thụ khi dùng Hyper Active trong Free Training. Tuy nhiên chúng vẫn được sử dụng khi cast Hyper Active trong dungeon, field, sparring, hoặc Arena.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 엘의 정수 El Essence