Bậc Thầy Nguyên Tố

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
EMTiny.png Bậc Thầy Nguyên Tố
EMHQ.png
Name Aisha Landar
Class EMTiny.png Bậc Thầy Nguyên Tố
Weapon Pháp trượng, Ma pháp Nguyên tố
Age 18
Race Con người
Height 162 cm (5 ft 4 in)
Class Tree Icon - Aisha.png > HMNEW.png > EMNEW.png > EMTransNEW.png > Icon - Aether Sage.png
Release Date Korean Flag.png 7 January 2010
German Flag.png 11 May 2011
Flag-us.png 13 July 2011
Chinese Flag.png 11 January 2012
Bresil Flag.png 7 August 2013
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hết giờ chơi rồi!


EMNEW.png Bậc Thầy Nguyên Tố

[Pháp sư chuyên về ma pháp nguyên tố]
Tiêu diệt kẻ thù bằng ma pháp nguyên tố đầy uy lực và sử dụng phép hỗ trợ hữu ích để dẫn dắt trận chiến.

Shining Body.png[Elemental Body]
Use this skill before attacking. A support magic spell that protects the caster from harm.
ChainLightning.png[Chain Lightning]
Use this skill to follow up with a combo afterwards. Enemy will be hit by multiple lightning bolts, making them a vulnerable target.
Lightning Shower.png[Lightning Shower]
Use this skill to completely nullify the nearby area. Enemies hit will be stunned, making them easy targets.
AishaS6.png[Blaze Step]
Use this skill to deliver a final blow. Caster is surrounded by flames.


Bối cảnh

Theo chân vị huấn luyện viên của mình, Aisha cố gắng cải tiến phép thuật của cô hơn nữa và cuối cùng cô đã khai thác thành công sức mạnh của bốn nguyên tố tự nhiên. Đạt được nguồn sức mạnh mới đồng thời có khả năng điều khiển cục diện của chiến trường, Aisha đã trở thành một Bậc Thầy Nguyên Tố thành công!

Thăng tiến Class lần hai

Upon reaching Lv. 35, High Magician can advance into Elemental Master. To receive the 2nd job quest, click on the job change notification located below the map select.
Elemental Master can also be obtained by using the Mall item: Elemental Master Potion Eb.png.

Elemental Master

 1. Talk to Adel in Altera.
 2. Collect 20 Memory Alloys from Nasod monsters throughout the Altera region.
 3. Collect 5 Titanium Blades from the Nasod Blader in Nasod Foundry.
 4. Speak with Allegro in Feita then Defeat Durahan Knight 4 times in Shrine of Dedication Entrance.
 5. Collect 20 Spirit Stone of Devildom from Glitter Necromancers in the Feita region.

You can Transcend at Lv 70.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Circle FlameR.png AishaS6.png ElPass8.png Blank.png Level 35
Blank.png AishaS7.png Blank.png Blank.png LockCover.png Lightning Shower.png
Level 45
Blank.png Shining Body.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png AishaS26.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png AishaS14.png LockCover.png Elemental Research.png
Level 60
Blank.png LockCover.png EM.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Blank.png EMTrans1.png Blank.png EMTrans4.png Blank.png Level 70 (Transcendence)
Blank.png EMTrans2R.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png EMTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png EMTrans5.png
Level 90
Blank.png EMTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Em1.png Lightning Strikes

After doing X.png or X.pngX.png, you are able to call forth a storm that push targets back and deal damage. End the combo with lightning strikes by holding the HoldZ.png button.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
Z.png 55% Mag. Damage x4
HoldZ.png 91% Mag. Damage x1~6

Em2.png Frostbite Sphere

X.pngX.pngRX.png and Z.pngZ.pngUZ.pngZ.png is reworked into a ice globe that inflicts Frostbite instead of a energy blast.

 • KR: Unlike the energy blast from Aisha's base X.pngX.pngRX.png, the ice sphere will slightly launch enemies on the final hit, usually knocking them down before you can act.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
RX.png 62% Mag. Damage x7


Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 198% Phy. Damage
UZ.png 290% Phy. Damage
Z.png 77% Mag. Damage x7

EMCombo3.png Dash Firespin

After doing DR.pngZ.pngX.png, perform a variation of High Magician's Surrounding Explosion, surrounding yourself with fire before causing an explosion, launching enemies into the air.

 • KR: This variant has much more endlag after the surrounding fire when not using the explosion than High Magician's Surrounding Explosion.

DR.png
Z.png 189% Phy. Damage
X.png 371% Phy. Damage
X.png 91% Mag. Damage x3
X.png 191% Mag. Damage

EMCombo4.png Triple Fireball

Fire one more additional fireball after doing DRU.pngX.pngX.png.

DRU.png
X.png 324% Mag. Damage
X.png 182% Mag. Damage
X.png 182% Mag. Damage

HMCombo1Edited.png Fireball Combo

After doing X.pngX.png, jump behind your target while sending a large fireball backwards.

X.png 324% Mag. Damage

X.png 324% Mag. Damage
LX.png 339% Mag. Damage

Updates

Date Changes
KR NA
03/29/2012 -
01/17/2013 -
 • X.pngX.pngZ.pngZ.png summons 3 lightning strikes instead of 1.
11/06/2014 -
 • X.pngX.pngZ.pngZ.png changed to X.pngX.pngZ.pngHoldZ.png. Hold button to summon up to 6 lightning strikes. Damage greatly decreased and no longer launches.
12/30/2014 -
 • Fixed the HoldZ.png in X.pngX.pngZ.pngHoldZ.png charging the caster's Mana Break. MP gain decreased.
08/06/2015 01/13/2016
07/18/2019 08/14/2019
 • Can cancel X.pngX.pngZ.png's Z.png input early.
 • Added Super Armor to X.pngX.pngZ.pngHoldZ.png's HoldZ.png input.


Skills

Hyper Active

EM.png Elemental Storm
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

Circle FlameR.png Circle Flame
AishaS6.png Blaze Step
AishaS7.png Cyclone
Lightning Shower.png Lightning Shower
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
AishaS26.png Chain Burst


Active

Shining Body.png Elemental Body

Passive

ElPass8.png Endless Mana
AishaS14.png Elemental Affinity
Elemental Research.png Elemental Research
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.

Gallery

Full Gallery: Aisha/Gallery

Artwork

Miscellaneous


Lề

 • Khi là Bậc Thầy Nguyên Tố, chúng ta có thể bắt gặp Aisha lâu lâu đọc sách khi mới vào hoặc khi kết thúc một phụ bản.
  • Nếu để ý kỹ, có thể thấy cô có 3 cuốn sách khác nhau: một cuốn có những dòng chữ viết đơn giản, một cuốn có một biểu tượng lớn giống với chữ E, và một cuốn có hình ngôi sao năm cánh.
 • Vì Aisha luyện tập phép thuật của mình ở Velder nên áo choàng của cô ấy có khắc họa biểu tượng của nơi này.
 • Sau khi cập nhật màn hình chọn nhân vật mới, phần mô tả nhân vật của Bậc Thầy Nguyên Tố ghi là cô ấy dùng bốn nguyên tố nhưng thay đất bằng ánh sáng.
  • Cô vẫn còn một kĩ năng phép hệ Đất đó là Statue of Glory.
   • Sau bản đổi mới ở Season 4, Aisha không còn kĩ năng Statue of Glory nữa và không có một phép hệ đất nào, điều này có nghĩa là cô không còn dùng phép thuật Đất nữa.
 • Bậc Thầy Nguyên Tố có nhiều combo bổ sung nhất trong số các lớp nhân vật của Aisha.
 • Thiết kế của Bậc Thầy Nguyên Tố lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh. Một số bản thảo thiết kế của cô còn có những thứ như mũ tốt nghiệp và quần áo đi học khác.
 • Tranh minh họa cho Fireball Combo được chỉnh lại để phù hợp với class của Aisha sau khi nó được chuyển từ Thượng Pháp Sư. Tranh gốc mô tả Thượng Pháp Sư có thể tìm thấy ở đây.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 엘리멘탈 마스터 Bậc Thầy Nguyên Tố
Japanese Flag.png Japan エレメンタルマスター Bậc Thầy Nguyên Tố
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 元素法師 Nguyên Tố Pháp Sư
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 元素导师 Nguyên Tố Đạo Sư
German Flag.png Germany Elementmeisterin Bậc Thầy Nguyên Tố
Spanish Flag.png Spain Maestra de los elementos Bậc Thầy Nguyên Tố
French Flag.png France Maîtresse des éléments Bậc Thầy Nguyên Tố
Italian Flag.png Italy Esperta di Elementi Chuyên Gia Nguyên Tố
Polish Flag.png Poland Władczyni Żywiołów Thủ Lĩnh Nguyên Tố
Bresil Flag.png Brazil Mestra Elemental Bậc Thầy Nguyên Tố


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth