Noblesse/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
NobTiny.png Noblesse
Name Luciela "Lu" R. Sourcream
Class NobTiny.png Noblesse
Weapon Magic Gauntlets, Soul Spears
Height 144 cm (4 ft 8 in)
Class Tree Lu/Ciel > Lu/Royal Guard > Noblesse/Royal Guard
Release Date Korean Flag.png 12 February 2015
Japanese Flag.png 12 August 2015
Chinese Flag.png 12 August 2015
American Flag.png 12 August 2015
European Union Flag.png 12 August 2015
Bresil Flag.png 12 August 2015
Taiwanese Flag.png 13 August 2015
Statistics
Noblesse
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Fufufu, hãy chứng kiến sức mạnh mà ta đã có lại được nhờ Ciel.


Noblesse/Royal Guard

Điểm mạnh

Noblesse là sự trưởng thành của Lu dưới sự hỗ trợ trung thành của Ciel. Với sức mạnh to lớn, cô luôn có máu mặt trong những trận chiến. Cùng với Ciel, lối đánh của họ là sự kết hợp của hỏa lực mạnh mẽ, sử dụng những đòn đánh tầm xa và các cuộc oanh tạc liên tục.

Bối cảnh

[Chưa có]

Second Class Advancement

Tới Lv. 35, Lu/Royal Guard có thể thăng cấp thành Noblesse/Royal Guard. Nhiệm vụ của lần thăng cấp thứ 2 sẽ nhận ở Ariel, NPC luôn có mặt ở tất cả các làng.
Noblesse/Royal Guard cũng có thể được hoàn thành ngay bởi vật phẩm trong Item Mall: HQ Shop Item 242374.png.

Noblesse/Royal Guard

 1. Gặp Adel tại Altera.
 2. Thu thập:
  • 1 Navigation Core từNasod Scout Type-L (Quái vật) tại mọi dugneon của Altera .
  • 1 Titanium Blade từ Nasod Blader (Quái vật) ở 4-5 với độ khó bất kì.
  • 1 Nasod Leader Code từ Crow Rider (Boss) ở 4-5 với độ khó bất kì.
 3. Thu thập:
  • 5 drop từ Assault Nasod: Type-W94-6 với độ khó bất kì.
  • 20 drop từ Elite Nasod Guard: Shield4-6 với độ khó bất kì.
 4. Đánh bại :
  • 3 Crow Rider4-5 với độ khó bất kì.
  • 3 King Nasod4-6 với độ khó bất kì.
 5. Đánh bại Dullahan Knight5-1 với mức Very Hard.


Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Noblesse09.png Noblesse13.png Noblesse04.png Blank.png Level 35
Blank.png Noblesse05.png Blank.png Blank.png LockCover.png Royalguard4.png
Level 45
Noblesse12.png Blank.png DescentSpear1.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png Noblesse11.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png Noblesse02.png LockCover.png Noblesse01.png
Level 60
Blank.png LockCover.png NoblesseHA.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Transcendence
Blank.png NBTrans1.png Blank.png NBTrans4.png Blank.png Level 70
Blank.png NBTrans2.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png NBTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png NBTrans5.png
Level 90
Blank.png NBTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Additional Combos

Image Description Damage
Noblesse Combo 1.png Dash Switch

After performing the first two commands of Royal Guard's Dash Gatling/Cannon combo, you can choose to switch over to Lu. She'll then impale enemies with soul spears summoned from the ground under them and immobilize them. Pressing X.png at the end will summon more spears (will be in Super Armor).

 • Despite it saying it starts with >>Z, the actual combos are as follows: >>ZXvXX and >>XXvXX.

(After initial two dash commands)
DX.png ???% ???. Damage
X.png ???% ???. Damage

Noblesse Combo 2.png Aimed Cross Cannon

The finishing X command in Royal Guard's firearm combos can now be aimed either upward or downwards. The aiming shot cannot be charged.

(In gatling/cannon stance)
U.pngX.png ???% Mag. Damage
OR
DX.png ???% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

NoblesseHA.png Castle of Abaddon
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

Noblesse09.png Shadow Bolt
Noblesse05.png Twilight Judgment
Royalguard4.png Fantasy Impromptu - 2nd Movement
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
DescentSpear1.png Spear's Descent
Noblesse11.png Spectral Spear


Active

Noblesse13.png Soul Sigil
Noblesse12.png Swift Smash

Passive

Noblesse04.png Spiritual Enhancement
Noblesse02.png Tribute
Noblesse01.png Nobility
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông tin thêm

 • Noblesse là 1 từ tiếng Pháp dùng để nói về giới quý tộc.
 • Sau khi trở thành Noblesse, mắt của Lu trong game trông có vẻ tự mãn hơn.
 • Sau khi trở thành Noblesse, câu nói của Lu ở phần chọn nhân vật thay đổi để phù hợp với tính cách mới của cô ấy.
 • Khi ở mở hộp avatar promo cho job 2, bạn sẽ nhận được 1 set promo của Noblesse kèm theo set promo của Royal Guard, 2 bộ đều nhận được bonus của set promo
 • Cái vương miện là 1 phần của avatar phần thân trên trong set promo thay vì là 1 phần của kiểu tóc của cô ấy.
 • Royal Guard là một trong những job 1 của một class có được hình ảnh sử dụng kỹ năng (skill cut-in) riêng, job còn lại là Chiliarch.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 노블레스 NoblesseCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta