Noblesse/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
NobTiny.png Noblesse
Name Luciela "Lu" R. Sourcream
Class NobTiny.png Noblesse
Weapon Magic Gauntlets, Soul Spears
Height 144 cm (4 ft 8 in)
Class Tree Lu/Ciel > Lu/Royal Guard > Noblesse/Royal Guard
Release Date Korean Flag.png 12 February 2015
Japanese Flag.png 12 August 2015
Chinese Flag.png 12 August 2015
Flag-us.png 12 August 2015
Europeanunion.png 12 August 2015
Bresil Flag.png 12 August 2015
Flag-tw.png 13 August 2015
Statistics
Noblesse

pChart

Speed: Slow Average Fast
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Average Hard
Fufufu, hãy chứng kiến sức mạnh mà ta đã có lại được nhờ Ciel.


Noblesse/Royal Guard

Điểm mạnh

Noblesse là sự trưởng thành của Lu dưới sự hỗ trợ trung thành của Ciel. Với sức mạnh to lớn, cô luôn có máu mặt trong những trận chiến. Cùng với Ciel, lối đánh của họ là sự kết hợp của hỏa lực mạnh mẽ, sử dụng những đòn đánh tầm xa và các cuộc oanh tạc liên tục.

Bối cảnh

[Chưa có]

Second Class Advancement

Tới Lv. 35, Lu/Royal Guard có thể thăng cấp thành Noblesse/Royal Guard. Nhiệm vụ của lần thăng cấp thứ 2 sẽ nhận ở Ariel, NPC luôn có mặt ở tất cả các làng.
Noblesse/Royal Guard cũng có thể được hoàn thành ngay bởi vật phẩm trong Item Mall: HQ Shop Item 242374.png.

Noblesse/Royal Guard

 1. Gặp Adel tại Altera.
 2. Thu thập:
  • 1 Navigation Core từNasod Scout Type-L (Quái vật) tại mọi dugneon của Altera .
  • 1 Titanium Blade từ Nasod Blader (Quái vật) ở 4-5 với độ khó bất kì.
  • 1 Nasod Leader Code từ Crow Rider (Boss) ở 4-5 với độ khó bất kì.
 3. Thu thập:
  • 5 drop từ Assault Nasod: Type-W94-6 với độ khó bất kì.
  • 20 drop từ Elite Nasod Guard: Shield4-6 với độ khó bất kì.
 4. Đánh bại :
  • 3 Crow Rider4-5 với độ khó bất kì.
  • 3 King Nasod4-6 với độ khó bất kì.
 5. Đánh bại Dullahan Knight5-1 với mức Very Hard.


Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Noblesse09.png Noblesse13.png Noblesse04.png Blank.png Level 35
Blank.png Noblesse05.png Blank.png Blank.png LockCover.png Royalguard4.png
Level 45
Blank.png Noblesse12.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png Noblesse11.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png Noblesse02.png LockCover.png Noblesse01.png
Level 60
Blank.png LockCover.png NoblesseHA.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Additional Combos

Image Description Damage
Noblesse Combo 1.png Dash Switch

After performing the first two commands of Royal Guard's Dash Gatling/Cannon combo, you can choose to switch over to Lu. She'll then impale enemies with soul spears summoned from the ground under them and immobilize them. Pressing X.png at the end will summon more spears (will be in Super Armor).

 • Despite it saying it starts with >>Z, the actual combos are as follows: >>ZXvXX and >>XXvXX.

(After initial two dash commands)
DX.png ???% ???. Damage
X.png ???% ???. Damage

Noblesse Combo 2.png Aimed Cross Cannon

The finishing X command in Royal Guard's firearm combos can now be aimed either upward or downwards. The aiming shot cannot be charged.

(In gatling/cannon stance)
U.pngX.png ???% Mag. Damage
OR
DX.png ???% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

NoblesseHA.png Castle of Abaddon lock.gif


Special Active

Noblesse12.png Swift Smash
Noblesse11.png Spectral Spear lock.gif
Noblesse09.png Shadow Bolt
Noblesse05.png Noblesse08.png Noblesse06.png Twilight Judgment


Active

Noblesse13.png Soul Sigil
Noblesse10.png Shadow

Passive

Intermediate Magic Training.PNG Intermediate Magical Offense Training
Noblesse04.png Spiritual Enhancement
Noblesse03.png Noble Presence
Noblesse02.png Tribute
Noblesse01.png Nobility lock.gifVideos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông tin thêm

 • Noblesse là 1 từ tiếng Pháp dùng để nói về giới quý tộc.
 • Sau khi trở thành Noblesse, mắt của Lu trong game trông có vẻ tự mãn hơn.
 • Sau khi trở thành Noblesse, câu nói của Lu ở phần chọn nhân vật thay đổi để phù hợp với tính cách mới của cô ấy.
 • Khi ở mở hộp avatar promo cho job 2, bạn sẽ nhận được 1 set promo của Noblesse kèm theo set promo của Royal Guard, 2 bộ đều nhận được bonus của set promo
 • Cái vương miện là 1 phần của avatar phần thân trên trong set promo thay vì là 1 phần của kiểu tóc của cô ấy.
 • Royal Guard là một trong những job 1 của một class có được hình ảnh sử dụng kỹ năng (skill cut-in) riêng, job còn lại là Chiliarch.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 노블레스 NoblesseCharacters
     ElswordNEW.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     AishaNEW.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     RenaNEW.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     RavenNEW.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     EveNEW.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     ChungNEW.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     AraNEW.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     ElesisNEW.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     AddNEW.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     LuCielNEW.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     RoseNEW.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     AinNEW.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth