Tesla Shock/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Tesla Shock.png
[Active] Tạo ra một điện trường cực mạnh, gây sát thương và giảm knockdown rate của đối phương.
Core Activation Skill
 • Kích hoạt Core tấn công khi kỹ năng này trúng mục tiêu.Yêu cầu kỹ năng

Class Yêu cầu cấp độ Left Skill Trait Level Right Skill Trait Level
Code: Nemesis 35 34 43
Code: Empress
Code: Battle Seraph


Thông tin kỹ năng

Cấp độ người chơi Sát thương (Magical) Knockdown Tiêu tốn Hồi chiêu
35 565% -50 30 MP 7 Giây

Skill Traits

Reversed Tesla Shock Light Tesla Shock
Yêu cầu cấp độ Hiệu ứng Thông tin Yêu cầu cấp độ Hiệu ứng Thông tin
Tiêu tốn Hồi chiêu Tiêu tốn
34 MP tiêu tốn giảm còn 50%
Hồi chiêu tăng lên 150%
15 MP 10.5 Giây 43 MP tiêu tốn giảm còn 80% 24 MP


Mẹo và thông tin thêm

 • Khi đã kích hoạt thì kỹ năng sẽ gây stun đối thủ, cho dù Eve bị đánh và hiệu ứng hình ảnh không được thực hiện.
 • Mỗi job của Eve có cách thức thực hiện Tesla Shock khác nhau:
  • Code: Nemesis sẽ tạo ra một điện trường nhỏ xung quanh người, gây 1 hit và kéo đối thủ về phía mình.
  • Code: Empress sẽ tạo ra một điện trường lớn hơn quanh người, gây 2 hit. Nếu có những đơn vị được triệu hồi trước (như Oberon, Ophelia) thì chúng cũng có Tesla Shock quanh người.
  • Code: Battle Seraph sẽ bắn ra một đường điện và ảnh hưởng bởi El Crystal Spectrum (nếu đang bật).


Cập nhật

 • 07/04/2013 KR
  • Số giảm Knockdown rate giảm xuống.
 • 05/26/2014 KR
  • Sửa lỗi hitbox vẫn còn sau khi đánh trúng đối phương.
  • Sát thương tăng lên.
  • Số giảm Knockdown rate tăng lên.
  • Đổi vị trí với Mana Conversion trên Skill tree (cũ).
  • SP yêu cầu giảm xuống.
 • 11/06/2014 KR
  • Tăng tầm sát thương.
 • 08/20/2015 KR
  • Chuyển thành kỹ năng đặc biệt cho cả 3 job của Eve.
 • 08/27/2015 KR
  • Code: Nemesis: Giảm MP tiêu tốn, sát thương cũng được hiệu chỉnh giảm theo.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 테슬라 쇼크 Tesla Shock
Japanese Flag.png Japan テスラショック Tesla Shock
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 特斯拉冲击 Tesla Shock
French Flag.png France Choc Tesla Tesla ShockCode: Nemesis Skills
Hyper Active
LSucd.png Lunatic Scud
Special Active
Junk Break.PNG Junk Break     Spear Burst.PNG Spear Burst     Judgement.png Assault Spear - Judgement     Iron Scraps.PNG Iron Scraps     Atomic Blaster.PNG Atomic Blaster     SI Atomicshield.PNG Atomic Shield     CNTrans1.png Illusion Thorns     CNTrans3.png Extreme Cutter     CNTrans6.png Critical Strike
Active
Tesla Shock.png Tesla Shock : Short     CNTrans2.png Sin Scissors
Passive
Enhanced Nasod Weapons.PNG Enhance Nasod's Weapon     QOV.png Queen of Vengeance     QOD.png Queen of Destruction     CNTrans4.png Awakened Will: Code: Nemesis     TransShared.png Awakened One     CNTrans5.png Cheat Code: Destruction
Code: Empress Skills
Hyper Active
CT1.png Code: Thunderbolt
Special Active
CASActive3.png Genocide Ripper     CAActive1.png Oberon Guard     SI Assaultspear.png Assault Spear - Buster     CMSA1.png Spitfire     Recall.png Recall     CMA1.png Electronic Field     CEmTrans1.png Tesla Flare     CEmTrans3.png Electronic Thunder     CEmTrans6.png Riseon Pride
Active
Tesla Shock.png Tesla Shock : Swing     CEmTrans2.png Summon to Mind
Passive
CAPassive1.png Queen's Authority     CEmPassive2.png Queen's Blessing     SI Chargingbooster.png Nasod Recharge     CEmTrans4.png Awakened Will: Code: Empress     TransShared.png Awakened One     CEmTrans5.png Cheat Code: Rule Breaker
Code: Battle Seraph Skills
Hyper Active
PAEM.png Psychic Artillery
Special Active
Linear Divider.png Linear Divider     BSActive1.png Taser Pilum     BSSActive1.png Energy Needles     ThousandsofStars.png Thousand Star     PhotonTracker.png Photon Tracker     BSSActive2.png Energetic Heart     CBSTrans1.png Needles Cutting     CBSTrans3.png Electronic Fall     CBSTrans6.png Final Strike
Active
Tesla Shock.png Tesla Shock : Spear     CBSTrans2.png Electronic Move
Passive
HOR.png Ultra Optical Investigation     HPE.png High-power Electronic Circuit     AdvancedElEnergyReactor.png El Energy Reactor     CBSTrans4.png Awakened Will: Code: Battle Seraph     TransShared.png Awakened One     CBSTrans5.png Cheat Code: Electro