Skill Quest

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
Skill Quests có thể nhận từ Camilla, Arena NPC.

Quest Icon.png Cách làm Skill Quest

Bạn có thể thấy một số kỹ năng với biểu tượng ổ khóa trong cây kĩ năng. Những kỹ năng này được gọi là Locked Skills - Kĩ năng bị khóa. Thông thường bạn không thể nâng cấp và không có được một số kỹ năng nhất định. Để mở khoá Kĩ năng bị khoá, bạn phải hoàn thành một loạt 5 nhiệm vụ cho mỗi kỹ năng. Sau khi hoàn thành, bạn có thể mở khóa kỹ năng.

Một cách khác để mở khóa một Kỹ năng bị Khóa là mua sách kỹ năng từ Item Mall. Bạn sẽ tự động mở khoá kỹ năng nhưng chỉ có thể mua riêng. "KHÔNG" phải chi tiền mua kĩ năng, mà là dùng tiền mặt chỉ đơn giản là một phương pháp tùy chọn để bỏ qua các nhiệm vụ.


Các nhiệm vụ có thể được thực hiện solo, nhưng rất "nặng". Nên làm những nhiệm vụ này trong một party vì nó dễ dàng hơn, tốn ít thời gian hơn và tiêu tốn ít stamina hơn. Tất cả các đồ drop được thu thập ngẫu nhiên, có nghĩa là nó có thể mất một lúc. Skill quest của mọi class là như nhau

Mọi Skill quest đều ở chỗ Camilla, ngoại trừ Hyper Active Skill quest, được lấy từ Glave.

Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 20 (Level yêu cầu: 20)

Basic Training Application
 1. Quest 1: Mua Basic Training Application từ Camilla bằng 20,000 ED.
 2. Quest 2: Thu thập 25 Lizard's Scales từ Lizardman RaceBethma. Đánh bọn Lizardman các thứ.
 3. Quest 3: Thu thập 20 Bethma Gorge Essence từ tất cả quáiBethma. Đánh hết.
 4. Quest 4: Thu thập 15 Lizard's Strong Tails từ Lizardman RaceBethma. Như quest 2
 5. Quest 5: Thu thập 1 Lizard's Cursed Spell Scroll from any boss in Bethma. Đánh con boss nào cũng được.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Camilla's Secret Manual (Basic).


Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 30 (Level yêu cầu: 30)

Intermediate Training Application
 1. Quest 1: Mua Intermediate Training Application từ Camilla bằng 100,000 ED.
 2. Quest 2: Thu thập 20 Nasod Nickels từ Nasod RaceAltera. Đánh bọn Nasod các loại.
  • Chỉ drop ở 4-2~4-6 hoặc 4-1 từ Raven.
 3. Quest 3: Thu thập 5 Nasod Battle Notes từ miniboss in Altera. Đánh bọn miniboss.
  • Ở đâu cũng drop nhưng nên đi 4-6, hoặc rush 4-1 nếu ngại.
 4. Quest 4: Thu thập 5 Pure Strong Spirits từ mọi Altera Boss.
  • 4-4 chỉ drop từ Fire Nasod: Ignis.
 5. Quest 5: Hoàn thành Altera dungeon bất kỳ với Rank B hoặc cao hơn 2 lần.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Camilla's Secret Manual (Intermediate).


Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 45 (Level yêu cầu: 45)

Advanced Training Application
 1. Quest 1: Mua một Advanced Training Application từ Camilla bằng 140,000 ED.
 2. Quest 2: Thu thập 50 Recruit's Badges từ bất kỳ quái nào trong Velder dungeon mọi mức độ.
 3. Quest 3: Thu thập 8 Demonic Officer's Insignia từ miniboss bất kì trong Velder dungeon.
  • Nên đi 6-6 vì có nhiều miniboss nhất
 4. Quest 4: Thu thập 3 Commander's Curtains từ Boss bất kì trong Velder dungeon.
 5. Quest 5: Hoàn thành Velder dungeon bất kỳ với rank A hoặc cao hơn.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Camilla's Secret Manual (Advanced).


Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 60 (Level yêu cầu: 60)

Advanced Level Scroll
 1. Quest 1:Mua một Expert Training Application từ Camilla bằng 300,000 ED.
 2. Quest 2: Thu thập 50 đồ drop từ Trock monster bất kỳ trong Sander dungeon mọi cấp độ.
  • Trock Monster bao gồm Waldo, Caskey, Trockta, Bomberlord và Living Trocks.
 3. Quest 3: Thu thập 15 Existant Strong Spirit từ mini-boss bất kì trong Sander dungeon.
  • Nên đi 8-4 vì có nhiều miniboss nhất.
  • Mini-boss trong Henir dungeon cũng drop cái này.
 4. Quest 4: Thu thập 3 đồ drop từ boss bất kì trong Sander dungeon.
 5. Quest 5: Hoàn thành dungeon bất kì trong Sander 3 lần với Rank S hoặc cao hơn.
  • Nên đi 8-1 vì boss dễ nhất Sander.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Camilla's Secret Manual (Expert).


Quest Icon.png Hyper Skill (Level yêu cầu : 60)

Hyper Key Reward for completing part 5.
 1. Quest 1: Hoàn thành 5 dungeon bất kì, level thích hợp.
  • Đối với Lv 65 bạn chỉ có thể đi 8-2, 8-3, 8-4 hoặc Secret Dungeon mọi cấp dộ.
 2. Quest 2: Thu thập 5 Intense Energy từ boss bất kì trong Sander. (Level yêu cầu : 61)
 3. Quest 3: Giết 5 Field Boss (Sander ~ Elysion). (Level yêu cầu : 62)
 4. Quest 4: Hoàn thành 5 Dungeon trong level range với SS rank.(Level yêu cầu: 63)
 5. Quest 5: Hoàn thành 10 Secret Dungeon.
 6. Final Quest: Thu thập 3 ElWater.png El's Essences(Đây cũng là item yêu cầu mỗi lần bạn sử dụng Hyper Active skill và nhận được bằng cách dismantle bất kì Indentified El Shard ) và Hyper Key rồi noi chuyện với Glave.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Ultimate Secret Manual.


Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 80 (Level yêu cầu : 80)

 1. Quest 1: Hoàn thành 3 dungeon trong level range (ngoại trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Quest 2: Thu thập 7 Flame Pack Pouch từ Lanox Boss.
 3. Quest 3: Thu thập 15 Strength Emblem từ Lanox Miniboss.
  • Nên đi 9-6 vì có nhiều miniboss nhất.
 4. Quest 4: Thu thập 5 Ultimate Potion từ Lanox Boss.
 5. Quest 5: Hoàn thành 3 Lanox dungeon với S rank hoặc cao hơn.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Forbidden Secret Manual (I).


Quest Icon.png Chuỗi nhiệm vụ level 90 (Level yêu cầu : 90)

 1. Quest 1: Hoàn thành 3 dungeon trong level range (ngoại trừ Ruben/Henir/Ereda).
 2. Quest 2: Thu thập 7 Micro Nasod Energy từ Elysion (Atlas Territory) Boss.
 3. Quest 3: Thu thập 15 Transcendence Symbol từ Elysion (Atlas Territory) Miniboss.
  • Nên đi 10-3 vì có nhiều miniboss nhất.
 4. Quest 4: Thu thập 5 Forbidden Potion từ Elysion (Atlas Territory) Boss.
 5. Quest 5: Hoàn thành 3 Elysion (Atlas Territory) dungeon với rank S hoặc cao hơn.
  • Hoàn thành quest này sẽ cho bạn Forbidden Secret Manual (II).


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStoryTimeline
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvP
Gameplay Features AchievementsArtifact SystemEl ResonanceEl Search Party CollectionExperience TableForce SkillsQuestsSkill QuestSkill TreeSkillsTitlesUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeCharacter SystemsFeverMana BreakPower-upsResurrectionSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatisticsStatus EffectsStoic Thresholds
Character Progression 1st Jobs2nd JobsTranscendence3rd JobsMaster Class
System Guides BankEl HouseElrios Hot SpringsElrios StudioItem Lock SystemMagic WardrobeMentor-Pupil SystemParty List SystemProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Life Content FishingPet Expedition
Guild Content GuildGuild Banner SystemGuild BaseGuild ExpeditionGuild Farm System
Items ConsumableCubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsEquipment SetsLegend EquipmentRegional EquipmentUnique Equipment (Amethystine Prophecy EquipmentElrianode EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingImprintingMystic EnchantSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce BurnersItem MallTreasure Hunt
Miscellaneous Dance CommandsEpic NPCsQuick VoiceSkill Cut-insSoundtrackWallpapers
Other Media AnimationElsword Mobile GamesHeart ElLight NovelsOfficial MerchandisePROJECT EL★STARWebcomics
}}